Nieuws

23 mrt.
Uitzendkracht en ziekte

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder
5 feb.
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt hoe dan ook tot de noodzaak uw arbeidsovereenkomsten aan te passen conform deze nieuwe wet.

Lees verder
5 mei
Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder
1 mei
Loonstop of loonopschorting?

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder
9 okt.
Billijke vergoeding op nihil gesteld

Billijke vergoeding op nihil gesteld

Billijke vergoeding na ontslag op staande voet op nihil gesteld wegens o.a. Corona.

Lees verder
2 apr.
Geen loon ontvangen, wat nu?

Geen loon ontvangen, wat nu?

Het Corona-virus raakt bedrijven en werknemers keihard: maar wat te doen als u als werknemer geen loon meer ontvangt?

Lees verder
1 apr.
Ontslag op staande voet wegens bedrog

Ontslag op staande voet wegens bedrog

Werknemer pleegt bedrog en krijgt de rekening gepresenteerd!

Lees verder
1 apr.
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW ingevoerd ten behoeve van van baan- en inkomenszekerheid

Lees verder
31 mrt.
Gedeeltelijke beeindiging arbeidsovereenkomst mogelijk

Gedeeltelijke beeindiging arbeidsovereenkomst mogelijk

Gedeeltelijke ontbinding/beëindiging van een arbeidsovereenkomst mogelijk? Verzoekt de werkgever de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan kan de werknemer in een tegenverzoek vragen om een gedeeltelijke beëindiging van zijn contract en zo zijn baan behouden. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

Lees verder
20 mrt.
Loonkostencompensatie door Corona-virus

Loonkostencompensatie door Corona-virus

Loonkostencompensatie. Werktijdverkorting vervangen door NOW

Lees verder
12 dec.
WAB

WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans in vogelvlucht

Lees verder
5 aug.
Zorgplicht voor alcoholverslaafde werknemer

Zorgplicht voor alcoholverslaafde werknemer

Samengevat dient een werkgever in het kader van een te voeren alcohol- en drugsbeleid een hulpplan te bieden in samenspraak met de arbodienst.

Lees verder
16 jul.
Vereisten voor een verbetertraject bij disfunctioneren

Vereisten voor een verbetertraject bij disfunctioneren

Waaraan moet een verbetertraject voldoen? De Hoge Raad geeft een richtlijn.

Lees verder
16 apr.
Ontslagname door werknemer?

Ontslagname door werknemer?

In hoeverre mag een werkgever afgaan op een ontslagname door een werknemer?

Lees verder
16 apr.
Ontslag medewerker na duwen leerling faalt

Ontslag medewerker na duwen leerling faalt

Vernietiging van ontslag op staande voet van een technisch medewerker van een mbo-school die een leerling tegen de borst en keel heeft geduwd. Aanloop naar het uiteindelijke incident. Belang van periodieke agressietraining.

Lees verder
5 mrt.
Recht op loonbetaling bij herstel na slapend dienstverband?

Recht op loonbetaling bij herstel na slapend dienstverband?

Kan een werknemer met een "slapend dienstverband'' na herstel zijn oude doch vervallen functie en loon eisen?

Lees verder
5 mrt.
Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald of zullen betalen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

Lees verder
22 jan.
Een dikke 10! Contractwisseling in de catering

Een dikke 10! Contractwisseling in de catering

Contractsovername in de catering -schoonmaakbranche: opletten geblazen!

Lees verder
5 sep.
De Rotterdamse Regelrechter

De Rotterdamse Regelrechter

De rechtbank Rotterdam start per september 2018 een pilot voor snelle geschillenbeslechting: de Regelrechter.

Lees verder
4 sep.
Contractuele boetes

Contractuele boetes

Welke factoren zijn maatgevend bij matiging van contractuele boetes?

Lees verder
10 aug.
Nieuwe regels bedrijfseconomisch ontslag UWV

Nieuwe regels bedrijfseconomisch ontslag UWV

Per 1 augustus 2018 gelden nieuwe Uitvoeringsregels voor bedrijfseconomisch ontslag bij UWV

Lees verder
10 aug.
Ontslag op staande voet rechtsgeldig, wel transitievergoeding

Ontslag op staande voet rechtsgeldig, wel transitievergoeding

Een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn indien een werknemer terecht door een werkgever op staande voet is ontslagen. Maatstaf voor afwijzing transitievergoeding is ernstige verwijtbaarheid. Een dringende reden is niet per definitie ernstig verwijtbaar.

Lees verder
10 jul.
Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Na de Tweede Kamer is inmiddels ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een compensatie regelt voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald na ontslag wegens langdurige ziekte.

Lees verder
26 jun.
Vervanging Wet DBA

Vervanging Wet DBA

Per 1 januari 2019 moet het kabinet het criterium gezag voor het bepalen van de dienstbetrekking hebben verduidelijkt. Ondertussen stelt het kabinet ook de voorwaarden vast waaraan een webmodule voor opdrachtgevers moet voldoen.

Lees verder
6 mrt.
Transitie-en billijke vergoeding bij werknemersverzoek

Transitie-en billijke vergoeding bij werknemersverzoek

Handelwijze werkgever na intrekking ontbindingsverzoek leidt tot ernstige verwijtbaarheid werkgever en toewijzing van een transitievergoeding en billijke vergoeding bij werknemersverzoek

Lees verder
6 mrt.
Is minen van bitcoin reden voor ontslag op staande voet?

Is minen van bitcoin reden voor ontslag op staande voet?

Een geheel nieuwe ontslagreden: het minen van bitcoins op het werk. Of dit voor een werkgever daadwerkelijk genoeg is om een werknemer te kunnen ontslaan, hangt af van de omstandigheden.

Lees verder
13 dec.
Vereisten voor een verbetertraject bij een disfunctionerende werknemer?

Vereisten voor een verbetertraject bij een disfunctionerende werknemer?

Het Hof Den Haag geeft een richtlijn waaraan een verbetertraject dient te voldoen. Ontbinding door kantonrechter op "d"-grond (disfunctioneren). Hof veroordeelt werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Geen deugdelijk verbetertraject, geen eerlijke kans aan werknemer geboden.

Lees verder
26 nov.
Kan de Wet normering topinkomens in de weg staan aan een vso?

Kan de Wet normering topinkomens in de weg staan aan een vso?

Verrekening salaris tijdens inactiviteit / op non actiefstelling strekt in mindering op de beëindigingsvergoeding in het kader van de Wet Normering Topinkomens.

Lees verder
29 aug.
Direct een boete bij ontbreken arbo basiscontract

Direct een boete bij ontbreken arbo basiscontract

Met ingang van 1 september 2017 wordt de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dat houdt in dat Inspectie SZW organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts, meteen een boete opleggen. Nu is het nog zo dat werkgevers die geen arbocontract hebben, eerst een waarschuwing krijgen en tijd om het alsnog in orde te maken. De aanpassing van de beleidsregel komt voort uit de wijzigingen in de Arbowet(tool) en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan.

Lees verder
29 aug.
Volledige transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

Volledige transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

Een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, heeft bij ontslag gewoon recht op de volledige transitievergoeding. Dit bepaalde het gerechtshof onlangs in een zaak waarin de rechter de transitievergoeding verlaagd had.

Lees verder
18 aug.
Matiging transitievergoeding

Matiging transitievergoeding

Zijn er omstandigheden waaronder de hoogte van de transitievergoeding kan worden gematigd?

Lees verder
1 aug.
Negeren veiligheidsregel leidt niet tot ontslag

Negeren veiligheidsregel leidt niet tot ontslag

Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden rechtvaardigt niet ieder ondoordacht en in strijd met veiligheidsinstructies handelen door een werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de zogenoemde e-grond. Van de e-grond is sprake bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Ontbreken kenbaar veiligheidsbeleid bij werkgever. Voortzetting arbeidsovereenkomst gelet op alle omstandigheden gerechtvaardigd.

Lees verder
18 jul.
Thuiswerkdag ingetrokken bij disfunctioneren

Thuiswerkdag ingetrokken bij disfunctioneren

Afwijzing van de vordering om voor recht te verklaren dat werkgever niet bevoegd is om de voorafgaand aan de indiensttreding overeengekomen mogelijkheid tot het thuis verrichten van de werkzaamheden gedurende één dag per week eenzijdig te beëindigen. Werkgever heeft de wekelijkse thuiswerkdag ingetrokken in het kader van een verbetertraject. Werknemer gaat na afronding van het traject weer thuis werken, ondanks verzoek van de werkgever op kantoor te komen om de goede lijn tot het einde van het jaar voort te zetten. Het verzoek van werkgever is een redelijk voorstel en van werknemer kan worden gevergd dat hij dit aanvaardt. Het verweer dat werknemer op de werkdagen dat hij niet op kantoor was niet heeft gewerkt en werkgever daarom op grond van art. 7:627 BW geen loon is verschuldigd, slaagt niet. Werkgever heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat werknemer die dagen vanuit huis heeft gewerkt. Matiging wettelijke verhoging tot nihil, vanwege de weigering om aan het verzoek van werkgever te voldoen.

Lees verder
6 jul.
Loonbetaling 3e ziektejaar

Loonbetaling 3e ziektejaar

Welk loon moet er worden doorbetaald in een 3e ziektejaar in geval van een loonsanctie? CAO Metaal & Techniek

Lees verder
21 jun.
Schorsing concurrentiebeding

Schorsing concurrentiebeding

Vordering tot schorsing concurrentiebeding. Kantonrechter oordeelt in kort geding dat aannemelijk is dat bodemrechter zal oordelen dat werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld.

Lees verder
1 jun.
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Werknemer vordert vernietiging opzegging nadat UWV aan werkgever toestemming voor ontslag heeft gegeven. Afspiegelingsregels zijn juist toegepast. Er is sprake van een nieuwe vacature en in kader van terugspiegeling komt werknemer daarvoor in aanmerking. Opzegging door werkgever vernietigd en vordering tot doorbetaling van loon toegewezen.

Lees verder
15 mei
Tekort pensioen in eigen beheer naar evenredigheid verdelen

Tekort pensioen in eigen beheer naar evenredigheid verdelen

De eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, zullen in het algemeen meebrengen dat de tot verevening verplichte echtgenoot die als directeur en enig aandeelhouder de rechtspersoon beheerst waarin de te verevenen pensioenaanspraak is ondergebracht, dient zorg te dragen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor het aan de andere echtgenoot toekomende deel van de pensioenaanspraak. Indien de opbouw van het pensioen in eigen beheer plaatsvindt, dient de vennootschap in beginsel over voldoende kapitaal daartoe te beschikken (in de vorm van een voorziening of van eigen vermogen). Daarbij dient te worden uitgegaan van de zogeheten commerciële waarde van de toezegging, waarbij de heersende marktrente tot uitgangspunt wordt genomen. Indien op het tijdstip van scheiding onvoldoende kapitaal aanwezig is om én het aandeel van de tot verevening gerechtigde echtgenoot af te storten, waaronder begrepen de meerkosten om na afstorting tot dezelfde pensioenuitkering te komen als waarop deze zonder afstorting aanspraak had kunnen maken, én voldoende kapitaal in de vennootschap achter te laten om (opnieuw naar commerciële waarde berekend) de met het aandeel van de tot verevening verplichte echtgenoot corresponderende pensioenaanspraak te dekken, zal het tekort in beginsel moeten worden gedeeld, evenredig met de verhouding waartoe de verevening overeenkomstig art. 3 lid 1 WVPS.

Lees verder
12 mei
Geen concurrentiebeding toch concurreren?

Geen concurrentiebeding toch concurreren?

Wat zijn de spelregels bij het starten van concurrerende activiteiten door een ex-werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding?

Lees verder
2 mei
Ontslag statutair bestuurder wegens werkweigering.

Ontslag statutair bestuurder wegens werkweigering.

Ontslag op staande voet van een statutair bestuurder op grond van werkweigering na afgewezen vakantieverzoek.

Lees verder
1 mei
De nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017: recht op spreekuur bij bedrijfsarts, bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer, wettelijk recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, instemmingsrecht OR of PVT bij keuze preventiemedewerker én iedere werkgever dient verplicht een basiscontract arbodienstverlening te hebben.

Lees verder
1 mei
Arbeidsovereenkomst na ruim vijf jaar tijdelijke contracten geen misbruik

Arbeidsovereenkomst na ruim vijf jaar tijdelijke contracten geen misbruik

Het beroep van de werkgever op het einde van rechtswege van de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - na ruim vijf jaar tijdelijke contracten - is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, levert geen misbruik van recht op en is ook niet in strijd met Richtlijn 1999/70/EG.

Lees verder
1 mei
Schending concurrentiebeding, onrechtmatige daad of geheimhoudingsbeding

Schending concurrentiebeding, onrechtmatige daad of geheimhoudingsbeding

Geen onrechtmatige concurrentie en /of schending geheimhouding bij gebruiken kennis en ervaring oude werkgever,

Lees verder
1 mei
Vordering werkgever ter bescherming privacy werknemers

Vordering werkgever ter bescherming privacy werknemers

Werkgever kan een vordering instellen ter bescherming van zijn werknemers, Het “fly on the wall"-principe vormt niet zonder meer een rechtvaardiging voor de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van bankmedewerkers die in een boek met hun volledige naam worden genoemd.

Lees verder
1 mei
Onjuiste ziekmelding, toch loon betalen

Onjuiste ziekmelding, toch loon betalen

Loon bij ziekte, Overleggen deskundigenoordeel niet vereist, nu “first opinion” van de bedrijfsarts ontbreekt

Lees verder
29 apr.
Verstoorde arbeidsrelatie in korte tijd

Verstoorde arbeidsrelatie in korte tijd

Ontbinding, Verstoorde arbeidsrelatie kan ook in korte tijd ontstaan, Billijke vergoeding vanwege op non-actiefstelling,

Lees verder
29 apr.
Langere opzegtermijn om transitievergoeding te vermijden verboden

Langere opzegtermijn om transitievergoeding te vermijden verboden

Hanteren langere opzegtermijn om volledige transitievergoeding te vermijden onaanvaardbaar. Gekunstelde toepassing Overbruggingsregeling transitievergoeding verworpen.

Lees verder
29 apr.
Werkgever belet werknemer reintegratie na burnout. Hoge billijke vergoeding

Werkgever belet werknemer reintegratie na burnout. Hoge billijke vergoeding

Verwijtbaar handelen werkgever, Billijke vergoeding € 141.500, = bruto, Werkgever belet werknemer werkzaamheden op te pakken na burn-out,

Lees verder
27 mrt.
Geen transitievergoeding, wel een billijke vergoeding!?

Geen transitievergoeding, wel een billijke vergoeding!?

In een recente uitspraak heeft de kantonrechter in Zutphen geoordeeld dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding, maar wel recht heeft op een billijke vergoeding.

Lees verder
14 mrt.
Werkgever mag hoofddoek verbieden

Werkgever mag hoofddoek verbieden

Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat het verbieden van religieuze symbolen, waaronder het dragen van een hoofddoek, door een werkgever is toegestaan indien er sprake is van een interne regel.

Lees verder
18 feb.
Bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer is bedrijfseconomisch ontslag toegestaan?

Lees verder
13 jan.
Proeftijdontslag vóór aanvang werkzaamheden

Proeftijdontslag vóór aanvang werkzaamheden

Is het toegestaan een werknemer te ontslaan met een beroep op een proeftijdbeding terwijl de werknemer nog niet is begonnen met werken?

Lees verder
15 dec.
Herplaatsinginspanning werkgever

Herplaatsinginspanning werkgever

Ontbindingsverzoeken werkgever afgewezen mede wegens het niet voldaan aan herplaatsingsinspanningen. Strenge eisen worden gesteld aan deze inspanningsverplichting.

Lees verder
11 okt.
Ontbinding bij niet nakoming reintegratie

Ontbinding bij niet nakoming reintegratie

Niet nakoming van reintegratievoorschriften bij ziekte door werknemer leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Lees verder
2 okt.
Geen winst, lage(re) transitievergoeding

Geen winst, lage(re) transitievergoeding

Betaling transitievergoeding afgewezen omdat voldaan wordt aan art 7:673d BW en het op grond daarvan vastgestelde lagere bedrag al is voldaan. Privéonttrekkingen van VOF-vennoten worden niet gezien als loon.

Lees verder
15 sep.
Spreekuur bij de rechter

Spreekuur bij de rechter

Nieuwe, snelle, laagdrempelige en goedkope procedure bij de rechter

Lees verder
9 sep.
Het gesloten ontslagstelsel onder de WWZ.

Het gesloten ontslagstelsel onder de WWZ.

Onder het oude arbeidsrecht, van voor 1 juli 2015, kende het systeem een open norm waardoor er in ontbindingsverzoeken ‘een cocktail’ c.q. ‘een optelling’ kan worden gemaakt van ontslaggronden.

Lees verder
9 sep.
Alimentatie en dga

Alimentatie en dga

Welke factoren zijn van invloed op de draagkracht van een ondernemer /zelfstandige of DGA?

Lees verder
8 sep.
Geen partneralimentatie meer betalen als uw ex samenwoont

Geen partneralimentatie meer betalen als uw ex samenwoont

Wanneer uw ex-echtgeno(o)t(e) gaat samenwonen dan kan het onder bepaalde omstandigheden zo zijn dat de alimentatieverplichting komt te vervallen.

Lees verder
7 sep.
Aanvang wettelijke bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Aanvang wettelijke bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Wat is precies de wettelijke bedenktijd en wanneer gaat deze in?

Lees verder
7 sep.
Wat mag de werkgever vragen aan een zieke werknemer?

Wat mag de werkgever vragen aan een zieke werknemer?

De werkgever vraagt dikwijls te veel informatie aan de werknemer over zijn gezondheid. De werknemer geeft vaak antwoord vanwege de gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer.

Lees verder
7 sep.
Meldplicht datalekken: hoe voorkom ik een boete?

Meldplicht datalekken: hoe voorkom ik een boete?

Per 1 januari 2016 is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens de meldplicht datalekken opgenomen. Vaak wordt gedacht dat de meldplicht datalekken alleen van toepassing voor bedrijven en overheidsinstelling.

Lees verder
7 sep.
Nieuwe arbeidsovereenkomst bij functiewijziging?

Nieuwe arbeidsovereenkomst bij functiewijziging?

Is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst, die als zodanig meetelt in de keten, wanneer de werknemer gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst een andere functie gaat uitoefenen en daardoor een hoger salaris ontvangt en de arbeidsomvang wijzigt?

Lees verder
7 sep.
Meerderheid Tweede Kamer voor pre-pack

Meerderheid Tweede Kamer voor pre-pack

In twee eerdere artikelen berichtten wij u al over wat een pre-pack precies inhoudt en de positie van werknemers bij een pre-pack en dat de rechter prejudiciële vragen over een pre-pack heeft gesteld.

Lees verder
7 sep.
Mag een werkgever verborgen camera’s ophangen?

Mag een werkgever verborgen camera’s ophangen?

Nee, aldus de kantonrechter in Dordrecht. Toch mochten de beelden van deze camera’s gebruikt worden in een procedure.

Lees verder
7 sep.
Scheiden doe je zo!

Scheiden doe je zo!

Knokkend uit elkaar? Nee! Hoe voorkomt u een vechtscheiding? Advocatenkantoor Bloem heeft als uitgangspunt: Scheiden doe je samen!

Lees verder
7 sep.
Dossieropbouw bij disfunctioneren

Dossieropbouw bij disfunctioneren

De Wet Werk en Zekerheid heeft gezorgd voor diverse wijzigingen binnen het arbeidsrecht op het gebied van de (vaste en tijdelijke) arbeidsovereenkomsten, ontslagroutes en ontslagvergoedingen.

Lees verder
7 sep.
Pensioenontslag onder WWZ nader toegelicht

Pensioenontslag onder WWZ nader toegelicht

Pensioenontslagbeding in arbeidsovereenkomst versus wettelijke bepaling artikel 7:669 lid 4 BW?

Lees verder
7 sep.
Reorganisatie

Reorganisatie

Reorganisaties zijn van alle tijden. Of het nu voorspoedig gaat en het bedrijf anders moet worden ingericht of in economisch mindere tijden.

Lees verder
7 sep.
De (nieuwe) UWV ontslagroute

De (nieuwe) UWV ontslagroute

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het Nederlandse ontslagrecht definitief veranderd.

Lees verder
7 sep.
Is een voorwaardelijke ontbinding nog mogelijk

Is een voorwaardelijke ontbinding nog mogelijk

Na invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is er in de rechtspraak en de literatuur een discussie gaande of een voorwaardelijke ontbindingsprocedure nog mogelijk is. Bij een voorwaardelijke ontbindingsprocedure wordt de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden.

Lees verder
7 sep.
Vervaltermijnen WWZ: snelle actie vereist!

Vervaltermijnen WWZ: snelle actie vereist!

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Daarmee is ook het arbeidsrechtelijke procesrecht gewijzigd.

Lees verder
7 sep.
Vrije advocaatkeuze ook bij UWV-procedure en bij bestuursrechtelijke zaken

Vrije advocaatkeuze ook bij UWV-procedure en bij bestuursrechtelijke zaken

Een werknemer die is verzekerd voor rechtsbijstand wil zich laten bijstaan door één van de deskundige advocaten van advocatenkantoor Bloem. De rechtsbijstandsverzekeraar wil de kosten in een UWV-procedure niet vergoeden.

Lees verder
7 sep.
Schorsing en loonstaking

Schorsing en loonstaking

Wanneer kunt u een werknemer schorsen?

Lees verder
7 sep.
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Aandeelhouders zien nieuwe directeur niet zitten en weigeren uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst.

Lees verder
7 sep.
Ontslag op staande voet en toch recht op loon?

Ontslag op staande voet en toch recht op loon?

Op 1 juli 2015 is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht op de schop gegaan. Naast de grote veranderingen, heeft de WWZ enkele minder bekende procesrechtelijke veranderingen met zich meegebracht.

Lees verder
7 sep.
Terugvordering van gemiste onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

Terugvordering van gemiste onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

In de meeste cao’s is opgenomen dat als een werknemer buiten de reguliere kantooruren werkzaamheden verricht, deze werknemer aanspraak kan maken op een onregelmatigheidstoeslag (ORT) of een avond-, nacht- en weekendtoeslag (ANW-toeslag).

Lees verder
7 sep.
Prejudiciële vragen over de pre-pack

Prejudiciële vragen over de pre-pack

De kantonrechter te Almere heeft besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) omtrent de pre-pack rondom het faillissement van Estro Groep B.V.

Lees verder
7 sep.
Faillissement, help wat nu? Ik ben consument

Faillissement, help wat nu? Ik ben consument

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiële problemen is gekomen. Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Lees verder
7 sep.
Faillissement. Help, wat nu? Ik ben ondernemer / (toe)leverancier

Faillissement. Help, wat nu? Ik ben ondernemer / (toe)leverancier

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiële problemen is gekomen. Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Lees verder
7 sep.
Faillissement. Help, wat nu? Ik ben werknemer

Faillissement. Help, wat nu? Ik ben werknemer

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiële problemen is gekomen. Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Lees verder
7 sep.
Wijziging partneralimentatie en trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Wijziging partneralimentatie en trouwen onder huwelijkse voorwaarden

In het wetsvoorstel (34231) dat D66, PvdA en VVD op 19 juni 2015 bij de Tweede Kamer hebben ingediend staat modernisering, vereenvoudiging en het begrip ‘inkomensverlies’ centraal.

Lees verder
7 sep.
Uitleg terugbetalingsregeling in de studieovereenkomst

Uitleg terugbetalingsregeling in de studieovereenkomst

Het is een werkgever toegestaan om met een werknemer afspraken te maken over de terugbetaling van studiekosten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke studiekosten aanvankelijk door de werkgever zijn voldaan. Deze bevoegdheid, de terugbetalingsbevoegdheid, is echter niet onbeperkt.

Lees verder
7 sep.
Is de kantonrechtersformule weer terug?

Is de kantonrechtersformule weer terug?

Op 29 januari 2016 heeft de Kantonrechter Amsterdam een bijzondere uitspraak gedaan. De kantonrechter gebruikt de oude kantonrechtersformule voor het berekenen van de billijke vergoeding.

Lees verder
7 sep.
Wet Aanpak Schijnconstructies: wat zijn de gevolgen voor de zzp’er?

Wet Aanpak Schijnconstructies: wat zijn de gevolgen voor de zzp’er?

De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies is in twee fasen in werking getreden. Welke gevolgen kent de WAS voor de zzp’er?

Lees verder
7 sep.
De zzp’er en de Wet DBA

De zzp’er en de Wet DBA

Per 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) in werking. Deze fiscaalrechtelijke wet zal een grote verandering teweegbrengen in het ondernemerslandschap.

Lees verder
7 sep.
Bewijslast werkgever bij de aanzegverplichting!

Bewijslast werkgever bij de aanzegverplichting!

Wanneer heeft u als werkgever aan de aanzegverplichting en de op u berustende bewijslast voldaan?

Lees verder
7 sep.
Wet flexibel werken per 1 januari 2016 van kracht

Wet flexibel werken per 1 januari 2016 van kracht

Sinds 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) van kracht. Deze wet heeft de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) vervangen. De Wfw regelt de mogelijkheid tot het aanpassen van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd van een werknemer.

Lees verder
7 sep.
Slapend dienstverband. Ernstig verwijtbaar of onfatsoenlijk?

Slapend dienstverband. Ernstig verwijtbaar of onfatsoenlijk?

Met enige regelmaat staat er een bericht in de krant dat werkgevers weer iets nieuws zouden hebben bedacht om de Wet Werk en Zekerheid, die voor het grootste deel per 1 juli 2015 van kracht is gegaan, te ontduiken. Een van die vondsten is het in dienst houden van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Lees verder
7 sep.
Doorwerken na de AOW-leeftijd

Doorwerken na de AOW-leeftijd

Voor werknemers die na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken geldt een uitzondering op de ketenregeling en de loondoorbetaling bij ziekte.

Lees verder
7 sep.
Duur WW verkort

Duur WW verkort

Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW, stapsgewijs, per kwartaal, verlaagd naar 24 maanden. Er geldt een overgangsperiode waarbij duur wordt afgebouwd.

Lees verder
7 sep.
Maximale transitievergoeding

Maximale transitievergoeding

Lees verder
7 sep.
Wijziging ontslagregels

Wijziging ontslagregels

De wijzigingen van het ontslagrecht betreffen vooral technische wijzigingen die via het BW en de verzamelwet SZW per 1 januari 2016 van toepassing zijn.

Lees verder
7 sep.
Ernstig verwijtbaar ontslagen. Toch recht op een transitievergoeding?

Ernstig verwijtbaar ontslagen. Toch recht op een transitievergoeding?

Artikel 7:673 lid 7 sub c BW regelt dat indien het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. In artikel 7:673 lid 8 BW staat dat de kantonrechter, in afwijking daarvan, toch geheel of gedeeltelijk een transitievergoeding kan toekennen.

Lees verder
7 sep.
Herplaatsing onder de WWZ

Herplaatsing onder de WWZ

Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, moet de werkgever kijken of de werknemer binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie.

Lees verder
7 sep.
Hoe bepalen kantonrechters de hoogte van de billijke vergoeding?

Hoe bepalen kantonrechters de hoogte van de billijke vergoeding?

De rechter kan de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Dit kan alleen indien het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Lees verder
7 sep.
Positie van werknemers bij een pre-pack

Positie van werknemers bij een pre-pack

Pre-pack is een zeer actueel onderwerp. Het afgelopen jaar zijn hier meerdere uitspraken over gedaan en op 4 juli 2015 heeft de regeling het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel krijgt de pre-pack een wettelijke basis.

Lees verder
7 sep.
Pensioenontslag in het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Pensioenontslag in het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

De wetgever versoepelt en vergemakkelijkt met de WWZ het ontslag van de pensioengerechtigde werknemer. Tegelijkertijd verruimt en vergemakkelijkt de WWZ de mogelijkheid voor pensioengerechtigde werknemers om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd.

Lees verder
7 sep.
Wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd aangenomen door Eerste Kamer

Op 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Doel van dit wetsvoorstel is het faciliteren van werken na de AOW-gerechtigde leeftijd door de huidige belemmeringen op te heffen.

Lees verder
7 sep.
De Staat moet een schadevergoeding betalen voor misgelopen vakantiedagen

De Staat moet een schadevergoeding betalen voor misgelopen vakantiedagen

De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 twee belangrijke uitspraken gedaan.1 In beide arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor misgelopen vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemers.

Lees verder
7 sep.
Eerste billijke vergoeding toegekend onder de WWZ

Eerste billijke vergoeding toegekend onder de WWZ

Bovenop de transitievergoeding kan de rechter echter een additionele billijke vergoeding toekennen aan de werknemer in de ontbindingsprocedure. De rechter kan deze vergoeding alleen toekennen indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Lees verder
7 sep.
Hoe werkt het relatiebeding gedurende het dienstverband?

Hoe werkt het relatiebeding gedurende het dienstverband?

Het relatiebeding is in de regel een beding dat bepaalt dat een werknemer gedurende een bepaalde tijd na afloop van de arbeidsovereenkomst geen contact mag opnemen met relaties.

Lees verder
7 sep.
Onduidelijkheid overgangsrecht WWZ

Onduidelijkheid overgangsrecht WWZ

In een situatie waarbij een werknemer op staande voet wordt ontslagen volgt vaak een voorwaardelijk ontbindingsverzoek door de werkgever. De werkgever doet dit om de loonvordering van de werknemer te beperken mocht het ontslag op staande voet geen stand blijken te houden. Welk recht is nu van toepassing als het ontslag op staande voet voor 1 juli 2015 is gegeven en het voorwaardelijke ontbindingsverzoek pas na 1 juli 2015 wordt ingediend?

Lees verder
6 sep.
 Wat wordt verstaan onder zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen?

Wat wordt verstaan onder zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen?

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd moet voldoende concreet zijn!

Lees verder
6 sep.
Eerste WWZ ontslaguitspraken

Eerste WWZ ontslaguitspraken

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht, WWZ, in werking getreden. In dit artikel treft u kort de opvallende punten in de eerst verschenen ontslaguitspraken.

Lees verder
6 sep.
VAR gaat verdwijnen: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

VAR gaat verdwijnen: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

Status wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie: De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels goedgekeurd. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

Lees verder
6 sep.
Uitzendarbeid en de WWZ

Uitzendarbeid en de WWZ

Er zijn veel vragen bij uitzendorganisaties en uitzendkrachten over de WWZ. Om deze reden hebben wij speciaal voor deze doelgroep een overzicht gemaakt met de wijzigingen die de WWZ voor hen heeft.

Lees verder
6 sep.
Wijzigingen WW: uitkering kan mogelijk toch lager uitvallen.

Wijzigingen WW: uitkering kan mogelijk toch lager uitvallen.

Lees verder
6 sep.
Aanzeggen per Whatsapp?

Aanzeggen per Whatsapp?

Per 1 januari 2015 zijn de eerste onderdelen van de WWZ in werking getreden. Een van die onderdelen is de aanzegverplichting.

Lees verder
6 sep.
Wat moet u weten over de aanzegverplichting / aanzegtermijn

Wat moet u weten over de aanzegverplichting / aanzegtermijn

Sinds 1 januari 2015 is al een deel van het ‘nieuwe arbeidsrecht’, de WWZ, van toepassing. Zo dient de aanzegging al te worden toegepast.

Lees verder
6 sep.
Jurisprudentie: Hoe moet de aanzegverplichting worden toegepast?

Jurisprudentie: Hoe moet de aanzegverplichting worden toegepast?

Per 1 januari 2015 zijn de eerste onderdelen van de WWZ in werking getreden. Een van die onderdelen is de aanzegverplichting. Uit de recent verschenen jurisprudentie blijkt dat de toepassing van de aanzegverplichting tot enige discussie kan leiden.

Lees verder
6 sep.
Vernietigbare opzegging

Vernietigbare opzegging

Verlengde opzegtermijn voor werknemer vernietigbaar indien voor werkgever geen langere opzegtermijn overeengekomen is?

Lees verder
6 sep.
Wijzigingen ten aanzien van het ontslagrecht voor AOW-ers per 1 juli 2015

Wijzigingen ten aanzien van het ontslagrecht voor AOW-ers per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 treedt het ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Dit zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen bij het ontslag van werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees verder
6 sep.
Re-integratieperikelen

Re-integratieperikelen

Aansprakelijkheid arbodienst

Lees verder
6 sep.
De transitievergoeding verlagen. Wanneer mag dat?

De transitievergoeding verlagen. Wanneer mag dat?

De transitievergoeding zal haar grondslag vinden in art. 7:673 BW. Dat artikel bepaalt tevens dat bepaalde kosten in mindering mogen strekken op de transitievergoeding.

Lees verder
6 sep.
Omzeiling ketenregeling via vaststellingsovereenkomst afgeschoten

Omzeiling ketenregeling via vaststellingsovereenkomst afgeschoten

Een in de praktijk veel voorkomende methode om ontslagbepalingen te omzeilen is door de Hoge Raad afgeschoten.

Lees verder
6 sep.
Wat valt onder loon bij de transitievergoeding en aanzegvergoeding?

Wat valt onder loon bij de transitievergoeding en aanzegvergoeding?

Lees verder
6 sep.
Contracting: een nieuwe flexibele arbeidsrelatie?

Contracting: een nieuwe flexibele arbeidsrelatie?

Eerder is op de website een bericht geplaatst over de payrollconstructie, waarbij is aangegeven dat de payrollconstructie onder druk staat en het allesbehalve zeker is dat deze constructie toekomstbestendig is.

Lees verder
6 sep.
Ontslag op staande voet op grond van meerdere dringende redenen

Ontslag op staande voet op grond van meerdere dringende redenen

Een ontslag op staande voet dient onverwijld gegeven te zijn. Dit wil zeggen dat het ontslag moet zijn gegeven zo spoedig mogelijk nadat het voorval zich heeft voorgedaan.

Lees verder
6 sep.
Recht op overwerkvergoeding tijdens arbeidsongeschiktheid?

Recht op overwerkvergoeding tijdens arbeidsongeschiktheid?

Recent heeft het Hof te Den Bosch zich uitgesproken over deze vraag. Het antwoord van het Hof is bevestigend.

Lees verder
6 sep.
Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

De vraag of van een werknemer kan worden gevergd dat hij instemt met de door de werkgever voorgestelde wijziging van zijn primaire arbeidsvoorwaarden dit te worden beoordeeld aan de hand van de wet, artikel 7:611 BW en 7:613 BW en de ontwikkelde criteria van de Hoge Raad.

Lees verder
6 sep.
Opvolgend werkgeverschap na faillissement

Opvolgend werkgeverschap na faillissement

Lees verder
6 sep.
Payroll: Wijziging ontslagbesluit per 1 januari 2015

Payroll: Wijziging ontslagbesluit per 1 januari 2015

De wijziging van het ontslagbesluit heeft betrekking op de opzegging van de arbeidsverhouding van de payroll-werknemer.

Lees verder
6 sep.
Sporter (profvoetbal) en werknemer in het nieuwe arbeidsrecht.

Sporter (profvoetbal) en werknemer in het nieuwe arbeidsrecht.

Welke gevolgen heeft de WWZ voor de sporter en werkgever?

Lees verder
6 sep.
Ondanks faillissement overgang van onderneming

Ondanks faillissement overgang van onderneming

Recent heeft de kantonrechter te Leeuwarden geoordeeld dat ondanks een faillissement sprake is van een overgang van onderneming.

Lees verder
6 sep.
Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure UWV?

Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure UWV?

Heb ik recht om een zelf een advocaat te kiezen bij een ontslagprocedure bij het UWV?

Lees verder
6 sep.
Werknemer overlijdt. Ontslagvergoeding naar erfgenamen?

Werknemer overlijdt. Ontslagvergoeding naar erfgenamen?

Is een werkgever na het overlijden van de werknemer gehouden om de ontslagvergoeding aan de erfgenamen te betalen?

Lees verder
2 sep.
Kopstoot tijdens functioneringsgesprek

Kopstoot tijdens functioneringsgesprek

De werknemer, met een kort lontje, had tijdens het functioneringsgesprek de leidinggevende een kopstoot gegeven. Voor de werkgever was dit voldoende reden om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Lees verder
2 sep.
Waarom je een ziekmelding beter niet kan weigeren

Waarom je een ziekmelding beter niet kan weigeren

Een werkgever zal een ziekmelding in beginsel dienen te accepteren, tenzij er voldoende zwaarwegende gronden zijn om de ziekmelding te weigeren. De werkgever is in de regel geen arts en kan de geschiktheid van de werknemer moeilijk inschatten.

Lees verder
2 sep.
Hoe maakt u gebruik van de periode voor de nieuwe ketenregeling?

Hoe maakt u gebruik van de periode voor de nieuwe ketenregeling?

Vanaf 1 juli 2015 treedt de nieuwe ketenregeling in. De ketenregeling bepaalt op dit moment dat de werkgever driemaal de arbeidsovereenkomst kan verlengen, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Lees verder
2 sep.
Ontslag werknemer met verstandelijke beperking vanwege assessment?

Ontslag werknemer met verstandelijke beperking vanwege assessment?

De werknemer is 53 jaar oud en vanaf zijn zeventiende (1978) in dienst bij ABN. De werknemer werkt op de postkamer. Door een complicatie kort na zijn geboorte heeft de medewerker een verstandelijke beperking. Hij heeft een IQ van 61

Lees verder
2 sep.
Moet de werknemer een oproep altijd aannemen?

Moet de werknemer een oproep altijd aannemen?

Een van de kenmerken van de arbeidsovereenkomst m.u.p. is de verplichting van de werknemer om aan elke oproep gehoor te geven. Hij mag een aanbod van werk niet weigeren, in tegenstelling tot de oproepkracht die werkzaam is op basis van een voorovereenkomst.

Lees verder
2 sep.
Werknemer ontkent arbeidsgeschiktheid

Werknemer ontkent arbeidsgeschiktheid

Regelmatig komt het voor dat de bedrijfsarts van de werkgever oordeelt dat de (arbeidsongeschikte) werknemer weer aan de slag kan en de werknemer zich daar helemaal niet in kan vinden.

Lees verder
2 sep.
Is scheiden zonder juridische bijstand verstandig?

Is scheiden zonder juridische bijstand verstandig?

Lees verder
2 sep.
Vrije advocaatkeuze wordt opgenomen in de wet

Vrije advocaatkeuze wordt opgenomen in de wet

Vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige bij rechtsbijstandverzekeringen.

Lees verder
2 sep.
Verhaalbare schade van een zieke werknemer

Verhaalbare schade van een zieke werknemer

Stel, een van uw medewerkers overkomt een ongeval waar door hij/zij voorlopig niet meer kan werken. Dat levert u als werkgever een flinke schadepost op.

Lees verder
2 sep.
Afschaffing fiscale forfaitaire aftrek kinderalimentatie per 1 januari 2015

Afschaffing fiscale forfaitaire aftrek kinderalimentatie per 1 januari 2015

Lees verder
2 sep.
Het incasseren van vorderingen op basis van een factuur

Het incasseren van vorderingen op basis van een factuur

Kan een vordering worden geïncasseerd louter op basis van een factuur?

Lees verder
2 sep.
Loonaanspraak bij ziekte

Loonaanspraak bij ziekte

Mag een werkgever het gehele loon staken als een werknemer passende arbeid weigert? Of mag slechts het gedeelte worden gestaakt waarvoor de werknemer arbeidsgeschikt is?

Lees verder
2 sep.
Werknemer te veel betaald, wat nu?

Werknemer te veel betaald, wat nu?

Het kan voorkomen dat een werknemer, bijvoorbeeld door een administratieve fout, te veel salaris heeft ontvangen. Men zou denken dat de werknemer dat bedrag dan terug dient te storten. De praktijk is anders. Onder omstandigheden heeft de werkgever geen recht meer op terugbetaling van het teveel betaalde salaris.

Lees verder
2 sep.
Wat valt onder vakantieloon?

Wat valt onder vakantieloon?

Ten tijde van de plaatsing van dit bericht is het de vakantieperiode. Veel werknemers gaan op vakantie. Werknemers hebben recht op loondoorbetaling tijdens de vakantie, maar wat valt nu eigenlijk onder dit loon?

Lees verder
2 sep.
Reparatiewet Wet Werk & Zekerheid

Reparatiewet Wet Werk & Zekerheid

Dpe regering heeft vragen van de Eerste Kamer beantwoord en tevens een aantal voorstellen ter reparatie of aanpassing van onderdelen van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid gedaan in de memorie van antwoord. Er komt dus een reparatiewet. O welke punten leest u hieronder:

Lees verder
2 sep.
Het verval en de opname van vakantiedagen

Het verval en de opname van vakantiedagen

Lees verder
2 sep.
Het forumkeuzebeding

Het forumkeuzebeding

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter in arbeidszaken.

Lees verder
2 sep.
Spijtoptant recht op arbeidsovereenkomst "onbepaalde tijd"?

Spijtoptant recht op arbeidsovereenkomst "onbepaalde tijd"?

Lees verder
2 sep.
Toestemming UWV bij opzegging overeenkomst van opdracht

Toestemming UWV bij opzegging overeenkomst van opdracht

Lees verder
2 sep.
Is een all-in (uur)loon toegestaan?

Is een all-in (uur)loon toegestaan?

Regelmatig komen werkgevers en werknemers een all-in (uur)loon overeen. De werknemer krijgt dan een iets hoger loon, maar in dit loon zijn ook bijvoorbeeld de vakantiedagen, vakantiebijslag of pensioenopbouw verdisconteerd.

Lees verder
2 sep.
Fluitconcert bij het UWV

Fluitconcert bij het UWV

Voor een werkgever is het van groot belang om een goed en volledig dossier bij te houden van het personeel. Als een werkgever namelijk overgaat tot ontslag, dan zal de kantonrechter op basis van het dossier vaststellen of ontslag gerechtvaardigd is.

Lees verder
2 sep.
Wijziging afspiegelingsbeginsel

Wijziging afspiegelingsbeginsel

per 1 april 2014 geldt: AOW-gerechtigde eerst.

Lees verder
2 sep.
Schadevergoeding betalen na ontslag via UWV?

Schadevergoeding betalen na ontslag via UWV?

Werkgevers let op! Ook als een ontslagtoestemming afgegeven wordt door het UWV, kan het voor u als werkgever geraden zijn voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en/of een vergoeding, te treffen

Lees verder
2 sep.
Ontslag op staande voet: De reden(en)

Ontslag op staande voet: De reden(en)

Lees verder
30 aug.
Wanneer mag het loon van een werknemer worden opgeschort of gestaakt?

Wanneer mag het loon van een werknemer worden opgeschort of gestaakt?

Lees verder
30 aug.
Mag u als werkgever de ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag u als werkgever de ziekmelding van een werknemer weigeren?

Wat te doen als een werknemer zich ziek meldt en u twijfelt over de ziekte.

Lees verder
30 aug.
Opdrachtnemer of werknemer?

Opdrachtnemer of werknemer?

Vaak bestaat onduidelijkheid op welke grond een persoon werkzaamheden verricht. Meestal gaat de discussie dan om de vraag: Werk ik op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van een arbeidsovereenkomst?

Lees verder
30 aug.
Grove belediging is dringende reden ontslag op staande voet

Grove belediging is dringende reden ontslag op staande voet

Het uiten van je ongenoegen over de werkgever via social media of per e-mail is heel verleidelijk. Actie is reactie. Is een ontslag op staande voet in dat geval gerechtvaardigd?

Lees verder
30 aug.
Negeren veiligheidsvoorschriften reden voor ontslag

Negeren veiligheidsvoorschriften reden voor ontslag

Een storingsmonteur is eind november 2012 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens het werk geen veiligheidsvest en helm droeg.

Lees verder
30 aug.
Non-actiefstelling of vrijstelling van werkzaamheden.

Non-actiefstelling of vrijstelling van werkzaamheden.

Weet u het verschil en bent u bekend met de voorwaarden?

Lees verder
30 aug.
Ontslag op staande voet: het bewijs

Ontslag op staande voet: het bewijs

In 2013 zijn verschillende uitspraken gewezen waarin het ontslag op staande voet en de regels die daarbij gelden worden beschouwd.

Lees verder
30 aug.
Sollicitatieverplichtingen

Sollicitatieverplichtingen

Op een sollicitant rust onder omstandigheden de plicht de potentiele werkgever volledig in te lichten.

Lees verder
30 aug.
Zieke bezorger loopt marathon en legt dakgoten

Zieke bezorger loopt marathon en legt dakgoten

Lees verder
30 aug.
Wijziging proeftijd- en concurrentiebeding per 1 januari 2015

Wijziging proeftijd- en concurrentiebeding per 1 januari 2015

Lees verder
30 aug.
Wettelijke aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Wettelijke aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Lees verder
30 aug.
Wijziging ketenregeling

Wijziging ketenregeling

De onderstaande wijzigingen zullen op 1 juli 2015 in werking treden.

Lees verder
30 aug.
Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding bij ontslag

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding.

Lees verder
30 aug.
Aanpassen of terugvorderen (‘claw back’) buitensporige bonussen

Aanpassen of terugvorderen (‘claw back’) buitensporige bonussen

Vanaf 1 januari 2014 kunnen buitensporige bonussen worden aangepast of teruggevorderd. De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel.

Lees verder
30 aug.
Verrekenen ziektedagen met vakantiedagen

Verrekenen ziektedagen met vakantiedagen

Verrekening van ziektedagen met vakantiedagen is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Hier zullen kort de verrekenmogelijkheden uiteengezet worden.

Lees verder
30 aug.
Welke prevaleert? Het oordeel van de bedrijfsarts of het UWV?

Welke prevaleert? Het oordeel van de bedrijfsarts of het UWV?

Een veel voorkomend geschil: de werknemer stelt ziek te zijn. U als werkgever denkt dat de werknemer niet ziek is en de bedrijfsarts heeft ook bepaald dat er geen sprake is van een medische beperking. Wat nu?

Lees verder
29 aug.
Overtreding nevenactiviteitenbeding: schadevergoeding?

Overtreding nevenactiviteitenbeding: schadevergoeding?

Kan een werknemer gehouden worden om de schade van de werkgever te vergoeden als hij een nevenactiviteitenbeding overtreedt?

Lees verder
29 aug.
Wilsuitingen in het arbeidsrecht

Wilsuitingen in het arbeidsrecht

Lees verder
29 aug.
Ziekmelding via Whatsapp toegestaan

Ziekmelding via Whatsapp toegestaan

Lees verder
28 aug.
Flexibiliteit omvang arbeidsovereenkomst

Flexibiliteit omvang arbeidsovereenkomst

Een nuluren-contract heeft een flexibel karakter. Deze flexibiliteit wordt ingeperkt door art. 7:610b BW.

Lees verder