Is een all-in (uur)loon toegestaan?

Regelmatig komen werkgevers en werknemers een all-in (uur)loon overeen. De werknemer krijgt dan een iets hoger loon, maar in dit loon zijn ook bijvoorbeeld de vakantiedagen, vakantiebijslag of pensioenopbouw verdisconteerd. Dit all-in (uur)loon staat onder druk, onder meer vanwege de strikte Europese regelgeving ten aanzien van het opbouwen en opnemen van betaalde vakantiedagen.

Recent heeft de kantonrechter zich uitgelaten over het all-in loon, waarbij met name de conclusie inzake de vakantiedagen interessant is. Daarbij legt de kantonrechter de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uit. Het Hof stelt voorop dat het voorkomen moet worden dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon vervangen wordt door een financiële vergoeding, daartoe is het verboden de minimum jaarlijkse vakantie met behoud van loon te vervangen door een financiële vergoeding. Het doel hierachter is: “dat de werknemer in normale omstandigheden in het belang van een doeltreffende bescherming van zijn veiligheid en gezondheid daadwerkelijk rust moet kunnen genieten.”

De kantonrechter concludeert dat de werknemer in verband met de rust en recuperatiefunctie in staat moet worden gesteld vakantie op te nemen en dat de werknemer over de opgenomen vakantiedagen het loon behoudt. Het Europese recht verzet zich ertegen dat een all-in loon wordt betaald. Immers, op het moment dat de werknemer vakantie opneemt, ontvangt hij/zij geen loon. De betaalde vakantiedagen zijn al afgekocht door het all-in loon. De werknemer zal dan minder snel vakantie opnemen, want tijdens die periode ontvangt de werknemer geen loon.

Mocht de werkgever toch een all-in loon betalen, dan heeft de werkgever wel een mogelijkheid tot verrekening. Dit wil zeggen dat het te veel betaalde loon, het maandelijkse loon dat ter vervanging van de betaalde vakantiedagen dient, verrekend wordt, gedurende de termijn dat de werknemer vakantiedagen opneemt. Dit betekent dat de werkgever toch geen loon hoeft te betalen, maar dat hij gaat afschrijven van het te veel betaalde. De werknemer ontvangt dan geen geld tijdens zijn vakantie. Deze verrekening mag echter alleen als het gedeelte van het loon dat ziet op de jaarlijkse betaalde vakantie op transparante en begrijpelijke wijze wordt uitbetaald. Dit wil zeggen dat uit de loonstrook moet blijken welk gedeelte van het periodieke loon ziet op de betaalde vakantiedagen.

De conclusie is: een all-in loon ten aanzien van vakantiedagen is niet toegestaan. Als toch een all-in loon is bedongen dan mag de werkgever enkel overgaan tot verrekening, indien duidelijk uit de loonstrook blijkt welk gedeelte van het periodieke loon ziet op de betaalde vakantiedagen.

Heeft u vragen over vakantiedagen of andere arbeidsrechtelijke vragen, neem dan contact op!

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder