Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Dagelijks zie ik arbeidsovereenkomsten die niet voldoen aan de huidige nieuwe wetgeving per 1 augustus 2022.

De informatieplicht van de werkgever is uitgebreid en opgenomen in artikel 7:655 BW. Wat allemaal in de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen, leest u in onderstaande factsheet.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-02ac9024b33e1552afb1e4a6ca444901a566004b/1/pdf/Factsheet%20Wet%20implementatie%20richtlijn%20transparante%20en%20voorspelbare%20arbeidsvoorwaarden%20_communicatie_.pdf

Bijzonder aandacht verdient de scholingsverplichting en wat al dan niet kwalificeert als een verplichte scholing in de zin van artikel 7:611a BW en het studiekostenbeding. 

Op grond van de wet was de werkgever al verplicht scholing mogelijk te regelen voor werknemers, bijvoorbeeld wanneer deze noodzakelijk is voor de uitoefening van een functie. Studiekostenbedingen boden uitkomst om de werknemer te binden zodat de investering in scholing voor personeel zich kan terugverdienen. Het studiekostenbeding is feitelijk geschrapt in die zin dat  per 1 augustus 2022 geen kosten meer op de werknemer kunnen worden verhaald voor scholing, die voor de wet of toepasselijke cao verplicht is. Bestaande studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen zijn dus niet meer rechtsgeldig. Tevens moet scholing zoveel mogelijk plaatsvinden onder werktijd en geldt  opleidingstijd als arbeidstijd.

Verplichte scholing is op grond van de wet of de cao en noodzakelijk voor de functie is bijvoorbeeld scholing in het kader van een verbetertraject of herplaatsing. Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie zijn uitgezonderd. Tenzij anders vermeld in de cao. Gereglementeerde beroepen ofwel de beroepen uit de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen vallen hier in ieder geval onder (en zijn dus uitgezonderd). Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01#Bijlage

Voor niet verplichte scholing kunt u wel een studiekostenbeding opnemen. Deze dient aan strikte waarborgen te voldoen. 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen en aanpassen van uw bestaande arbeidscontracten, personeelshandboeken, studiekostenbedingen en andere regelingen, neem dan contact met mij op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl 

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder