De nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017.


De belangrijkste beoogde wijzigingen zijn:

Rol bedrijfsarts

  1. Een werknemer het recht heeft om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. Tijdens ziekte, maar ook als er nog geen sprake is van verzuim. De werkgever is verplicht om die mogelijkheid kenbaar te maken aan de werknemers en er mogen geen onnodige drempels zijn wat betreft tijd en plaats. De werkgever zal door de bedrijfsarts niet worden geïnformeerd over het consult, de aanleiding of de uitkomsten daarvan op tot werknemer herleidbaar niveau.
  2. De werknemer heeft het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts (let op! Dit is geen second opinion van UWV).
  3. De werkgever is verplicht om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om de werkplekken te bezoeken.
  4. De bedrijfsarts heeft het recht op overleg met het medezeggenschapsorgaan (bijvoorbeeld OR of personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker of belanghebbende werknemers over beleid met betrekking tot gezond en veilig werken.

Verder bevat de wet een aantal verplichtingen specifiek voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet bijvoorbeeld een klachtenprocedure hebben, adviseren over preventieve maatregelen wat betreft arbobeleid, beroepsziekten melden en er worden in de wet minimumeisen gesteld aan het contract tussen de werkgever en de arbodienstverleners (basiscontract arbodienstverlening).


Rol preventiemedewerker
Het medezeggenschapsorgaan heeft instemmingsrecht wat betreft de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker. Ook zullen het medezeggenschapsorgaan en werkgever met een gemeenschappelijke opvatting moeten komen over de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Doel is meer draagvlak en een duidelijkere taak voor de preventiemedewerker.
Er wordt expliciet vastgelegd dat de preventiemedewerker adviseert aan en nauw samenwerkt met de bedrijfsarts/arbodienst.
Het medezeggenschapsorgaan, de werkgever, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst moeten tenminste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken binnen de organisatie bespreken. De preventiemedewerker moet in ieder geval ingeschakeld worden bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bij de advisering en uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen.


Rol Inspectie SZW
De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden tot handhaving ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Sanctionering is mogelijk. Zo kan er bijvoorbeeld een boete worden opgelegd als blijkt dat een werkgever geen contract heeft met een bedrijfsarts/arbodienst.

Kortom, check uw huidige contract met uw arbodienst op o.a.:

of de positionering van de preventiemedewerker (functiebeschrijving, taakomvang, benodigde uren en dergelijke) al is opgenomen in de RI&E.

of er afspraken zijn opgenomen over bijvoorbeeld:

de samenwerking van de bedrijfsarts/arbodienst met de preventiemedewerker,
de verplichting om beroepsziekten te melden,
de adviesrol bij verzuim,
het recht om de werkplek te bezoeken en/of
de mogelijkheid voor de werknemer tot preventief consult, een second opinion of het indienen van een klacht.

Zie voor een samenvatting:

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2016/11/02/samenvatting-wetswijzigingen-arbeidsomstandighedenwet

Hulp nodig bij uw update van uw personeeslreglement? Advocatenkantoor Bloem helpt u graag! 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl

Billijke vergoeding op nihil gesteld

Billijke vergoeding na ontslag op staande voet op nihil gesteld wegens o.a. Corona.

Lees verder