Nieuwe arbeidsovereenkomst bij functiewijziging?

Is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst, die als zodanig meetelt in de keten, wanneer de werknemer gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst een andere functie gaat uitoefenen en daardoor een hoger salaris ontvangt en de arbeidsomvang wijzigt?

Deze vraag speelde bij de kantonrechter in Maastricht.


Feiten
De werknemer is sinds 1 augustus 2014 in dienst bij Stichting Slachtofferhulp. De keten van zijn arbeidsovereenkomsten ziet er als volgt uit:

1. Werkgever en werknemer sluiten op 1 augustus 2014 een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar.

2. De werknemer gaat de functie ‘administratief medewerker juridisch’ verrichten.De arbeidsovereenkomst wordt verlengd, van 1 augustus 2015 tot 1 januari 2016. Dit wordt vastgelegd in, wat partijen noemen, een ‘aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst'.

3. Vanaf 1 september 2015 gaat de werknemer de hogere functie van ‘juridisch medewerker’ verrichten. Dit gaat gepaard met een hoger salaris (van € 1.873,00 naar € 2.430,00 bruto per maand) en een hogere arbeidsomvang (van 24 uur per week naar 28 uur per week). Ook dit wordt vastgelegd in een ‘aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst'.

4. Vanaf 1 januari 2016 wordt de arbeidsovereenkomst verlegd tot 1 april 2016.


De werkgever laat op 4 maart 2016 aan de werknemer weten dat zijn arbeidsovereenkomst op 31 maart 2016 eindigt en dat deze niet zal worden verlengd. De werknemer stelt zich daarna op het standpunt dat zijn laatste arbeidsovereenkomst als vierde arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt. Op grond van de ketenregeling is deze arbeidsovereenkomst dan voor onbepaalde tijd. De werkgever stelt echter dat alleen, van de hierboven aangegeven documenten, 1, 2 en 4 als arbeidsovereenkomst kunnen worden aangemerkt.

Oordeel rechter
De rechter oordeelt dat het van doorslaggevend belang is of de functiewijziging en urenuitbreiding een nieuwe arbeidsovereenkomst oplevert in de keten. Als dat het geval is, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.

De kantonrechter verwijst eerst naar Europese regelgeving. De woorden ‘keten’, ‘reeks’, en ‘opvolgen’ impliceren een lijn in tijd van eenheden die van elkaar te onderscheiden zijn. Van een reeks is sprake wanneer arbeidsovereenkomsten elkaar naadloos of met een onderbreking van maximaal zes maanden opvolgen. Van opvolgen is slechts sprake als de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanvangt nadat de eerder overeengekomen arbeidsovereenkomst is verstreken. Indien tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een wijziging in de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen zonder dat de einddatum daarbij later wordt gesteld, zal het van de bedoeling van partijen afhangen of het gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst of slechts een wijziging van de bestaande arbeidsovereenkomst.

Het aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst onder 2, ziet op de periode 1 augustus 2015 tot 1 januari 2016. Het aanhangsel onder 3, ziet op de rechten en plichten binnen dezelfde periode en kan daarom niet als een zelfstandige arbeidsovereenkomst worden gezien. Er worden afspraken gemaakt over andere arbeidsvoorwaarden dan de duur van de overeenkomst. Er zijn geen verdere aanwijzingen dat partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben beoogd.

Conclusie
De conclusie is dat 1, 2 en 4 kunnen worden aangemerkt als separate arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege eindigt op 31 maart 2016.
Indien partijen met het aanhangsel onder 3, naast het wijzigen van de functie, salaris en uren, ook de duur van de arbeidsovereenkomst hadden aangepast, dan was er wel sprake geweest van een nieuwe arbeidsovereenkomst.


Lees ook:
Eenzijdige wijziging van functie door werkgever
De ketenregeling onder de WWZ

Heeft u vragen over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de ketenregeling of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Bloem: info@advocatenkantoorbloem.nl of 010 – 261 4041.

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder