Wijziging ontslagregels

De wijzigingen van het ontslagrecht betreffen vooral technische wijzigingen die via het BW en de verzamelwet SZW per 1 januari 2016 van toepassing zijn.

Ontslagregeling:
In de ontslagregeling wordt onder andere het navolgende geregeld:

  • Regels met betrekking tot herplaatsing;
  • Ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag;
  • Regels met betrekking tot de transitievergoeding als een kleine werkgever werknemers wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.
  • Regels met betrekking tot het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties, alvorens toestemming kan worden verleend door het UWV.


Wijziging kleine werkgever:
Aangepast is het referentiemoment voor de beoordeling of sprake is van een kleine werkgever. Dit werkt door in de ontslagregeling. Tevens dient bij het bepalen of er sprake is van een kleine werkgever, ook bij de werkgever werkzame payrollwerknemers worden meegeteld.

Ontslag AOW-gerechtigde:
Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan pas toestemming worden verleend door het UWV, indien eerst het dienstverband met een AOW-gerechtigde is geëindigd.

Rangorde beëindiging arbeidsrelaties:
Er is een rangorde aangebracht in de arbeidsrelaties die als eerst moet worden beëindigd. Ook is in de ontslagregels aangegeven hoe moet worden bepaald welke werknemer in aanmerking komt voor ontslag als het afspiegelingsbeginsel geen uitsluitsel geeft. Daarnaast zijn er in de ontslagregels nog een aantal kleine verduidelijkingen aangebracht.

Toestemming bij opzegverbod:
Het UWV oordeelt over ontslagzaken betreffende:

  • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid.


Indien er sprake is van een opzegverbod kan het UWV geen toestemming verlenen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Het UWV kan wel toestemming verlenen als redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen 4 weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer van toepassing is.

Bron: Stcrt. 2015, 45451 Wijziging in Ontslagregeling en Regeling UWV ontslagprocedure door Verzamelwet SZW 2016 Regeling van 7 december 2015

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder