Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW

Op grond van de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging voor dezelfde periode. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming. De regeling biedt tegemoetkoming in de loonkosten van zowel vast als flexibel personeel. Dus de loonkosten van oproepkrachten worden ook meegenomen. Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Tijdens de overbruggingsperiode betalen werkgevers hun werknemers gewoon volledig door.

Aan de NOW zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Als u NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.
  • U verwacht tenminste 20% omzetverlies. Artikel 4 van de Noodmaatregel luidt: Voorwaarden voor subsidieverlening. De minister kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, per loonheffingennummer een subsidie verlenen over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. 
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die u eenmalig kunt verlengen met nog eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging).
  • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever
Op basis uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Omzetverlies: hoe te berekenen?

Kortom, hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. 

U doet uw aanvraag bij UWV. UWV streeft ernaar dat u vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunt indienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Werktijdverkorting aanvragen is niet meer mogelijk.

Voor vragen: mail naar gb@advocatenkantoorbloem.nl

 

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder