Schadevergoeding betalen na ontslag via UWV?


Werkgevers let op! Ook als een ontslagtoestemming afgegeven wordt door het UWV, kan het voor u als werkgever geraden zijn voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en/of een vergoeding, te treffen. Of het treffen van voorzieningen geraden is, is afhankelijk van de arbeidsmarktpositie van de betreffende werknemer. Let daarbij vooral op de leeftijd, arbeidsgeschiktheid en eenzijdige of veelzijdige werkervaring van de werknemer. Dit is nogmaals bevestigd door het Hof te Den Bosch.

Een werkgever is geraakt door de economische crisis. De werkgever verkoopt en fabriceert luxe haarden. Voor dergelijke luxeartikelen is de markt tijdens de crisis slecht. De luxe haarden verkoper merkt dit in zijn portemonnee. De verkoop van haarden is met 30% afgenomen, hetgeen tot een omzetdaling heeft geleid.

Voor de crisis had de haardenverkoper wél goede zaken gedaan, getuige het aanzienlijke eigen vermogen van € 685.414,00. Door de afname van de verkoop van de haarden zou de verkoper in moeten teren op dit eigen vermogen. Dit wenst de verkoper te voorkomen, dus gaat hij over tot een reorganisatie. Het UWV beslist positief op de ontslagaanvraag voor 7 van de 36 medewerkers. Eén van die medewerkers was geruime tijd in dienst (in totaal: ongeveer 22 jaar), was 59 jaar oud en had altijd goed gefunctioneerd. De werknemer had zeer eenzijdige werkervaring. De arbeidsmarkt positie van de werknemer was slecht, gezien zijn gevorderde leeftijd en zijn eenzijdige werkervaring.

Deze werknemer vordert, na de opzegging door de werkgever met de ontslagtoestemming van het UWV in de hand, een schadevergoeding. Voor een werkgever komt een dergelijke vordering onverwacht, immers heeft de werkgever toestemming van het UWV, dus heeft hij rechtmatig opgezegd. Echter op grond van art. 7:681 BW kan een werknemer na een opzegging van de arbeidsovereenkomst een schadevergoeding vorderen. De grond voor toekenning van die schadevergoeding kan zijn dat: de gevolgen van de opzegging “mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor de werknemer bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, (…) te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging. (…) De enkele omstandigheid dat de werknemer zonder toekenning van een vergoeding is ontslagen, levert in het algemeen geen grond op voor de toewijzing van een vordering (…).”

Voorzieningen die de werkgever kan treffen om de gevolgen van het ontslag te verzachten zijn onder meer het aanbieden van scholing en/of een ontslagvergoeding.

Het Hof oordeelt: De bedrijfseconomische noodzaak van de reorganisatie staat vast, de werkgever verkoopt 30% minder haarden. De werkgever heeft de werknemer terecht ontslagen. Echter nadat de noodzaak van het ontslag van de werknemer voor de werkgever duidelijk werd, had de werkgever het initiatief moeten nemen om aan de werknemer scholing aan te bieden, gezien de geringe kansen op de arbeidsmarkt, hetgeen de werkgever zich had kunnen beseffen. Ook had de haardenverkoper (actiever/bewijsbaar) moeten onderzoeken of de werknemer herplaatst kon worden binnen een ander bedrijf. Daarnaast had de werkgever, aldus het Hof, een ontslagvergoeding aan de werknemer kunnen aanbieden. Het Hof acht dat de werkgever, in aanmerking nemende het aanzienlijke eigen vermogen, voldoende middelen had om dergelijke voorzieningen te treffen. De werkgever had dus onvoldoende gedaan om de negatieve gevolgen van het ontslag voor de werknemer te beperken. Het Hof oordeelt dat een schadevergoeding ad € 17.000,00 bruto redelijk is, deze staat ongeveer gelijk aan de inkomstenderving die de werknemer lijdt door de lagere uitkering voor de duur van 20 maanden.

Heeft u vragen over ontslag, neem dan contact op met ons. Een tijdig advies over de (on)mogelijkheden bij ontslag kan later veel kosten en moeite besparen.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder