Direct een boete bij ontbreken arbo basiscontract

Regel geldt voor alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract (tool) met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten.  Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Ook bedrijfsarts kan boete krijgen
De beleidsregel bepaalt ook dat bedrijfsartsen een boete kunnen krijgen als zij hun verplichtingen zoals die in Arbowet staan, niet nakomen. In de gewijzigde Arbowet is geregeld dat bedrijfsartsen een klachtenprocedure moeten hebben en moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion. Bedrijfsartsen die dit zich hier niet aan houden, krijgen eerst een waarschuwing en de kans om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

De tekst van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46342.html

 

bron: Rendement.nl

Compensatie transitievergoeding

Na de Tweede Kamer is inmiddels ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een compensatie regelt voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald na ontslag wegens langdurige ziekte.

Lees verder