Vrije advocaatkeuze wordt opgenomen in de wet

Vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige bij rechtsbijstandverzekeringen.

In de uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 7 november 2013 (C-442/12) was al duidelijk geworden dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure zelf mag bepalen of hij/zij zich laat bijstaan door een externe rechtshulpverlener of door een medewerker van de rechtsbijstandsverzekeraar. De Hoge Raad heeft dit in haar uitspraak d.d. 21 februari 2014 bevestigd. In deze uitspraak is bepaald dat het recht op vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van een besluit van de rechtsbijstandsverzekeraar dat een zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld.

Het recht op de vrije advocaatkeuze zal worden opgenomen in de nieuwe WFT. Minister Dijselbloem heeft dit opgenomen in de derde nota van wijziging bij het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) (33 918). In de richtlijn rechtsbijstandsverzekering artikel 4, eerste lid, onderdeel a is bepaald dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking moet worden opgenomen dat het de verzekerde in genoemde omstandigheden vrij staat een advocaat of een andere deskundige te kiezen. Dit artikel uit de richtlijn is in Nederland geïmplementeerd door middel van artikel 4:67 lid 1 Wft en is in lijn met de uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder