Zieke bezorger loopt marathon en legt dakgoten


Een zieke werknemer dient op grond van de wet (en sommige cao’s) zich te houden aan de re-integratieverplichtingen, waaronder de controleplicht en mededelingsplicht. Als een werknemer zich daar niet aan houdt, dan kan de werkgever overgaan tot het staken of opschorten van het loon (art. 7:629 BW). Dit is de geraden sanctie op verzuim van de re-integratieverplichtingen. Een ontslag (op staande voet) op grond van een schending van die verplichtingen is in de regel niet mogelijk. Aldus de Hoge Raad in het arrest Vixia/Gerrits (HR 8 oktober 2004, JAR 2004, 259):
“ … is het de bedoeling van de wetgever geweest aan het niet-naleven van controlevoorschriften als waarvan hier sprake is, slechts de in die bepaling opgenomen sanctie te verbinden.”

In diezelfde uitspraak stelt de Hoge Raad dat onder omstandigheden een ontslag op staande voet toch mogelijk is. De HR formuleert het als volgt:
“Dat sluit evenwel de mogelijkheid niet uit dat de niet-naleving van de bedoelde voorschriften gepaard gaat met andere feiten en omstandigheden die, in onderlinge samenhang, wel het oordeel wettigen dat een dringende reden in de zin van art. 7:677 lid 1 aanwezig is.”

Recent heeft de Voorzieningenrechter te Groningen (20 september 2013, Prg. 2013/298) invulling gegeven aan het begrip aanvullende feiten en omstandigheden. In de zaak die bij de Voorzieningenrechter voor lag, was een werknemer reeds geruime tijd ziek. De werknemer had op papier zoveel pijnklachten dat hij zelfs moeite had met het strikken van zijn veters en de functie van postbode niet kon uitoefenen. De werkgever had alle moeite getroost om de werknemer te laten re-integreren, zij had zelfs naast een bedrijfsarts een re-integratiecoach ingeschakeld, desondanks zat in de re-integratie geen schot.

De werkgever heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar het privéleven van de werknemer, mogelijk zit de belemmering daar. Het onderzoek heeft voor de werkgever een opvallende conclusie. De werknemer verricht werkzaamheden aan zijn huis op een stijger, waaronder het leggen van dakgoten. Verder doet de werknemer iedere twee weken mee aan hardloopwedstrijden, waaronder de marathon van Rotterdam.

Door na te laten deze activiteiten aan de bedrijfsarts mede te delen, heeft de werknemer niet voldaan aan zijn mededelingsplicht. Als de bedrijfsarts en re-integratiecoach op hoogte waren van deze activiteiten, hadden zij de pijnklachten op een andere waarde kunnen schatten en de werknemer beter kunnen begeleiden bij het re-integreren. Onder deze omstandigheden acht de rechter het aannemelijk dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder