Verrekenen ziektedagen met vakantiedagen

Regelmatig treffen wij ondernemers met de vraag of ziektedagen van een zieke werknemer verrekend mogen worden met vakantiedagen. Verrekening van ziektedagen met vakantiedagen is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Hier zullen kort de verrekenmogelijkheden uiteengezet worden. Let wel, of verrekening mogelijk is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Bij de beoordeling of én op welke grond verrekening mogelijk is, is het van belang daarbij de doelen van het vakantieverlof en het ziekteverlof in ogenschouw te houden. Het Hof van Justitie (HvJ) heeft de doelen van het vakantieverlof en het ziekteverlof in haar uitspraak van 26 juni 2001 (C-173/99, ro. 25) gedefinieerd:

“Vaststaat dat het doel van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is, de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Daarin verschilt het van het doel van het recht op ziekteverlof. Dat laatste wordt de werknemer toegekend om te kunnen herstellen van een ziekte.”

Het doel van vakantieverlof is uitrusten en het doel van ziekteverlof is herstellen. Dit zijn, aldus het HvJ, verschillende doelen. Een werknemer kan ook behoefte hebben aan rust tijdens het ziekteverlof, waarin de werknemer met name bezig is met herstel (re-integratieverplichtingen). De wetgever heeft aangegeven dat het voor de werknemer mogelijk is om tijdens ziekte vakantieverlof te nemen. Als een werknemer tijdens zijn ziekte verzoekt om vakantieverlof, dan bestaat er geen regeling op grond waarvan het de werkgever verboden is die dagen te verrekenen met verlofdagen. De werknemer kan in dat geval zelf beoordelen of hij tijdens ziekte toekomt aan het uitrusten en in een periode van rust en ontspanning kan genieten (het herstel kan dan tijdelijk stilstaan).

Een andere situatie is die waarin de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek wordt. Immers de werknemer heeft dan niet van te voren kunnen beoordelen of het vakantieverlof daadwerkelijk zal bijdragen aan het doel daarvan (uitrusten). Als de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek wordt, dan kan de werkgever slechts, op grond van art. 7:638 lid 8 BW, de ziektedagen met de vakantiedagen verrekenen:

als de werknemer daar in een voorkomend geval mee instemt of;
als dit vooraf is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst, waaronder een cao.


Overigens kan verrekening, op de eerste grond, met alle verlofdagen die een werknemer heeft. Op de tweede grond kan dat slechts met de bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn de dagen die de wettelijke vakantiedagen (art. 7:634 BW) overschrijden. Bij een full-time dienstverband heeft de werknemer minimaal recht op 20 vakantiedagen.

De laatste situatie is de situatie waarin de werknemer ziek is, maar niet om vakantieverlof heeft verzocht. Het is voor een werkgever mogelijk om dan te verrekenen. Dit mag, op grond van art. 7:637 BW, net als tijdens een vastgestelde vakantie, als de werknemer daarmee in een voorkomend geval instemt of als dit van te voren in een schriftelijke overeenkomst (waaronder cao) is overeengekomen. Het verschil met art. 7:638 lid 8 BW (tijdens de vastgestelde vakantie) is dat verrekening in een dergelijk geval slechts mogelijk is met de bovenwettelijke vakantiedagen.

Hieronder is een schema opgenomen met een stappenplan, om te bepalen of het voor u mogelijk is om de ziektedagen te verrekenen.

Wat is het moment van ziekte?

 • Vóór de vaststelling van de vakantie:
 • De werknemer heeft om verlof gevraagd:
 • Verrekening is mogelijk met alle vakantiedagen.
 • De werknemer heeft niet om verlof gevraagd:
 • Verrekening is mogelijk met toestemming van de werknemer in een voorkomend geval (laat dit schriftelijk vastleggen). De werkgever mag slechts verrekenen met de bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Verrekening is mogelijk als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of de cao). De werkgever mag slechts verrekenen met de bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Verrekening is niet mogelijk.
 • Na de vaststelling van de vakantie?
 • Verrekening is mogelijk:
 • met toestemming van de werknemer in een voorkomend geval (laat dit schriftelijk vastleggen). De werkgever mag met alle vakantiedagen verrekenen.
 • als de verrekening schriftelijk is overeengekomen. De werkgever mag dan slechts verrekenen met de bovenwettelijke vakantiedagen.


Heeft u vragen over het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen, neem dan contact op met Advocatenkantoor Bloem.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder