Wat valt onder loon bij de transitievergoeding en aanzegvergoeding?

Recent zijn een tweetal regelingen gepubliceerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid, de Wet die ons arbeidsrecht ingrijpend zal veranderen. De regelingen betreffen verschillende nieuwe vergoedingen die de werkgever verschuldigd kan zijn aan de werknemer op grond van de WWZ; de transitievergoeding en de vergoeding van overtreding van de aanzegplicht. Kort houden de vergoedingen in:

 • De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever in beginsel verschuldigd is aan een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst en komt grofweg neer op een vergoeding van 1/3e maandsalaris per dienstjaar.
 • De vergoeding van overtreding van de aanzegtermijn is de werkgever verschuldigd, indien de werkgever niet één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer laat weten of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt en bedraagt één maandloon.

Meer informatie over deze vergoedingen kunt u vinden op onze website: hetnieuweontslag.nl (transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn).

De beide vergoedingen zijn gebaseerd op het loon dat de werknemer gedurende zijn dienstverband heeft ontvangen. Het begrip loon wordt echter niet verder toegelicht in de WWZ. Door middel van de nieuwe regelingen, Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en Regeling looncomponenten en arbeidsduur, maakt de Minister van SZW duidelijk wat onder loon dient te worden begrepen in het kader van die vergoedingen.

Overtreding aanzegtermijn
Het maandloon bij overtreding van de aanzegtermijn kunt u als volgt berekenen:

 • Stel het bruto uurloon (exclusief emolumenten) vast en vermenigvuldig dit met de overeengekomen arbeidsduur per maand.
 • Is geen arbeidsduur overeengekomen of wisselt deze (bijvoorbeeld nul-uren-contract), dan dient het bruto uurloon vermenigvuldigd te worden met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand over een periode van 12 maanden.
 • Indien de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan 12 maanden, dan wordt de gemiddelde maandelijkse arbeidsduur berekend over de periode dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
 • Is geen bruto uurloon overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van provisie en stukloon, dan wordt het maandelijks gemiddelde van dit loon over de 12 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst betrokken.
 • Opnieuw, indien de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan 12 maanden, dan wordt het gemiddelde maandelijkse loon over die kortere periode berekend.

Bij de berekening van het maandloon bij overtreding van de aanzegtermijn worden inkomensbestanddelen als een dertiende maand of bonus niet betrokken. Dit is anders bij de vaststelling van het maandloon bij de berekening van de transitievergoeding.

Transitievergoeding
Bij de vaststelling van het maandloon in het kader van de transitievergoeding wordt aangesloten bij bovenstaande berekeningswijze. Bovenop dit maandloon vallen een aantal emolumenten. De transitievergoeding kunt u als volgt berekenen:

 • Stel het bruto uurloon (exclusief emolumenten) vast en vermenigvuldig dit met de overeengekomen arbeidsduur per maand.
 • Is geen arbeidsduur overeengekomen of wisselt deze (bijvoorbeeld nul-uren-contract), dan dient het bruto uurloon vermenigvuldigd te worden met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand over een periode van 12 maanden.
 • Indien de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan 12 maanden, dan wordt de gemiddelde maandelijkse arbeidsduur berekend over de periode dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
 • Is geen bruto uurloon overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van provisie en stukloon, dan wordt het maandelijks gemiddelde van dit loon over de 12 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst betrokken.
 • Opnieuw, indien de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan 12 maanden, dan wordt het gemiddelde maandelijkse loon over die kortere periode berekend.
 • Vermeerder bovenstaand bedrag met:
 • de vakantiebijslag en eindejaarsuitkering die de werknemer binnen 12 maanden zou ontvangen, gedeeld door 12;
 • de overeengekomen vaste loon componenten (bijvoorbeeld een ploegentoeslag) die de werknemer gedurende 12 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen, gedeeld door 12;
 • de overeengekomen variabele looncomponenten (bijvoorbeeld een bonus) die de werknemer gedurende drie jaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen, gedeeld door 12.
 • Indien de arbeidsovereenkomst korter dan respectievelijk 12 of 36 maanden heeft geduurd, dan worden bovenstaande bedragen op basis van die kortere duur berekend.


De ministeriële regeling
In de ministeriële regeling wordt vastgesteld hoe de arbeidsduur berekend dient te worden in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld ziekte, verlof en staking). Daarnaast worden de vaste en variabele looncomponenten gespecificeerd. Een looncomponent die niet in de regeling wordt genoemd, hoeft niet betrokken te worden bij de vaststelling van de vergoeding.

Vaste looncomponenten:

 • overwerkvergoeding
 • ploegentoeslag


Variabele looncomponenten:

 • bonussen
 • winstuitkeringen
 • variabele eindejaarsuitkeringen


Deze componenten zijn in de ministeriële regeling opgenomen, omdat een dergelijke regeling gemakkelijk door de Minister van SZW aangepast kan worden. Zo kan de minister bepaalde looncomponenten toevoegen en verwijderen.

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder