Faillissement. Help, wat nu? Ik ben werknemer

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiële problemen is gekomen. Op dinsdag 24 februari 2016 zijn ook deze bedrijven failliet verklaard.

Met het faillissement van de bovengenoemde bedrijven is er ineens veel aandacht in de media voor de gevolgen van een faillissement. Het is dan ook heel begrijpelijk dat u ook veel vragen heeft. Veel werknemers, ondernemers / (toe)leveranciers en consumenten vragen zich af welke gevolgen een faillissement voor hen kan hebben. Daarom hebben wij voor u hieronder een aantal veel voorkomende vragen voor u uitgewerkt per specifieke doelgroep, te weten: werknemer, (toe)leveranciers of consument

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?
Wanneer een bedrijf voorziet dat zij niet langer meer in staat is om haar schulden te betalen, kan op grond van de wet in die situatie bij de rechtbank surseance van betaling aangevraagd worden. Dit wordt in de media ook veel aangeduid als ‘uitstel van betaling’. Wanneer een dergelijk verzoek wordt toegewezen, zal de rechtbank een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder zal gaan bekijken of er een mogelijkheid is waarbij een bedrijf alsnog kan overgaan tot aflossing van de openstaande schulden. Als dat niet kan, zal de bewindvoerder kijken of er met de schuldeisers een regeling kan worden getroffen. Dit kan ertoe leiden dat de surseance van betaling wordt opgeheven. Echter, wanneer het niet ukt om tot aflossing over te gaan en er geen regeling kan worden getroffen met de schuldeisers, volgt veelal faillissement en wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Een curator zal proberen de onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen. Met de verkoopopbrengst zullen vervolgens de schuldeisers worden betaald. Het failliete bedrijf wordt dus vertegenwoordigd door de curator. Een contract kan in deze situatie alleen nog worden gesloten met de curator, dus op naam van de curator.

Wat zijn de gevolgen voor mij als werknemer?

Ik ben werknemer

Als uw werkgever in financiële problemen verkeert, is dat voor u als werknemer ook heel vervelend. U komt als werknemer in een onzekere situatie terecht. U heeft waarschijnlijk allerlei vragen. Gaat de werkgever failliet? Moet ik opzoek naar ander werk? Komt er een doorstart? Waarschijnlijk is uw belangrijkste vraag wat gebeurt er met mijn inkomen? U moet immers wel uw vaste lasten voldoen. Of een faillissement van uw werkgever zal leiden tot is afhankelijk van de vraag of de onderneming wordt gestaakt of wordt voortgezet (eventueel middels een doorstart).

Er is uitstel van betaling gevraagd en verleend (surseance van betaling). Kan ik gedurende deze periode worden ontslagen?
Ja. Tijdens de surseance van betaling kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het ontslag moet in samenspraak met de bewindvoerder worden gegeven. Er geldt in geval van een surseance van betaling wel een afwijkende opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt maximaal 6 weken.

Hoe weet ik dat mijn werkgever failliet is?
U kunt hiervoor het insolventieregister op rechtspraak.nl raadplegen.

Wat doet de curator bij een faillissement?
Vanaf het moment dat het faillissement is uitgesproken, is de curator de baas binnen het bedrijf. Uw werkgever mag geen beslissingen meer nemen voor het bedrijf of betalingen doen. De curator zal de volgende stappen ondernemen:

 • Onderzoeken of het bedrijf geheel of gedeeltelijk kan worden voortgezet of overgenomen (doorstart);
 • In kaart brengen welke bezittingen, tegoeden en schulden er aanwezig zijn;
 • Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst (met toestemming van de rechter-commissaris)

 • De WWZ kent geen uitdrukkelijke bepaling omtrent opzegging tijdens faillissement
 • De curator mag alle arbeidsovereenkomsten opzeggen, ook overeenkomsten voor bepaalde tijd waarin geen tussentijdse opzegging is bedongen;
 • De aanzegverplichting voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt niet voor de curator (art. 7:668 lid 3 BW);
 • Opzegverboden zijn niet van toepassing;
 • Onder de WWZ is de ragetlieregel, wanneer is opgezegd door de curator, niet van toepassing;
 • De werkgever c.q. de curator is geen transitievergoeding (ontslagvergoeding) verschuldigd (art. 7:763c BW)


Kan de curator mij verplichten door te werken tijdens de opzegtermijn?
Ja, dat kan. Tijdens de opzegtermijn bent u nog gewoon in dienst.

Wat kan ik als werknemer zelf doen?

 • Meldt u zich bij het UWV voor een uitkering. Het UWV zal de salarisbetaling gedeeltelijk overnemen (faillissementsuitkering) en daarna moet u een reguliere WW-uitkering aanvragen.
 • Zoek uit wat u nog allemaal te goed heeft van uw werkgever: pensioenpremies, vakantiedagen, vakantiegeld en salaris. Neem hiervoor snel contact op met Advocatenkantoor Bloem;
 • Ga solliciteren. U zal helaas op zoek moeten naar ander werk.


Let op de sollicitatieplicht!
Zowel bij de faillissementsuitkering en de WW-uitkering bent u als werknemer verplicht om passende arbeid te aanvaarden.

Een faillissementsuitkering?
In geval van een faillissement, kan het UWV de salarisbetaling over maximaal 13 weken overnemen. Neem hiervoor tijdig contact op met het UWV, dit kan namelijk 4 tot 5 weken duren. De faillissementsuitkering is vanaf 1 januari 2016 beperkt tot 100/108e x (1,5 x het dagloon). Met andere woorden; de faillissementsuitkering wordt daardoor voor de hogere inkomens beperkt op 150% van het dagloon.

Wat gebeurt er met het pensioen?
De opbouw van pensioen gaat door zo lang er nog een dienstverband is. Met andere woorden, de opbouw loopt door tot het einde van de opzegtermijn. Mogelijk dat hierover ook iets is opgenomen in uw cao. Tevens is het ook mogelijk om bij het pensioenfonds vrijwillige voortzetting te vragen.

Wat gebeurt er met vorderingen die het UWV niet overneemt?
Het kan zijn dat het UWV niet alle vorderingen overneemt. Denkt u hierbij aan een loonvordering, omdat uw loon over een periode van meer dan 13 weken voorafgaand het faillissement niet is voldaan. Of u heeft bijvoorbeeld nog pensioenpremies tegoed van meer dan een jaar geleden. Alle vorderingen die niet onder de faillissementsuitkering vallen, kunt u indienen bij de curator. Voor het indienen van uw vordering kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Bloem.

Wat is een doorstart?
Een doorstart is het voortzetten van het bedrijf of een deel van het bedrijf na faillissement.

Is bij een doorstart de nieuwe werkgever verplicht u dienst te nemen?
De curator zal bij een doorstart proberen om zoveel mogelijk werknemers onder te brengen bij de nieuwe werkgever. Dat lukt helaas niet altijd. Anders dan bij een gewone overname (overgang van onderneming) is de nieuwe eigenaar wettelijk niet verplicht personeel over te nemen. De wettelijke bepalingen omtrent een overgang van onderneming zijn niet van toepassing in geval van een faillissement.

Bent u verplicht om bij de nieuwe werkgever te gaan werken?
Bij een doorstart kunt u een baan bij de nieuwe werkgever niet zomaar weigeren. U moet in het kader van uw uitkering immers passende arbeid aanvaarden.

Blijven na een doorstart mijn oude arbeidsvoorwaarden van toepassing?
Nee. De wettelijke bepalingen omtrent een overgang van onderneming zijn niet van toepassing in geval van een faillissement. Bij een doorstart krijgt u een nieuwe arbeidsovereenkomst. U moet opnieuw afspraken maken over loon en arbeidsduur etc. Echter, betreffende de ketenregeling (wanneer wordt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), kunnen uw oude arbeidsovereenkomsten meetellen. Voor vragen hierover, neemt u dan contact op met Advocatenkantoor Bloem.

Voor alle vragen met betrekking tot een faillissement, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Bloem.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder