Verhaalbare schade van een zieke werknemer

Stel, een van uw medewerkers overkomt een ongeval waar door hij/zij voorlopig niet meer kan werken. Dat levert u als werkgever een flinke  schadepost op. Zo is de werkgever bij ziekte wettelijk verplicht gedurende maximaal twee jaar 70% van het loon door te betalen terwijl daar geen arbeid tegenover staat. Het gaat in beginsel om 70% van het laatst verdiende loon behoudens een voor de werknemer bij individuele of collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen gunstiger regeling. Daarnaast is denkbaar dat de werkgever schade lijdt indien hij door uitval van zijn werknemer omzet derft of doordat hij kosten moet maken door het inhuren van een vervangende kracht. Bovendien is de werkgever op grond van artikel 7:658a BW verplicht om zich in te spannen om een uitgevallen werknemer weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Ook die re-integratiekosten kunnen behoorlijk oplopen.

Indien de werknemer is uitgevallen door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever een deel van de schade op die aansprakelijke partij verhalen.
 

Loonschade
Het loon dat de werkgever moet doorbetalen is, indien hij geen verzuimverzekering heeft, veelal de grootste kostenpost. Op grond van artikel 6:107a lid 2 BW kan de werkgever het doorbetaalde loon verhalen op de aansprakelijke partij. Het regresrecht van de werkgever is echter beperkt tot het bedrag waarop de werknemer zelf aanspraak zou kunnen maken jegens de aansprakelijke partij indien er geen loondoorbetalingsverplichting zou zijn. De aanspraak van de werkgever is aldus beperkt tot het netto doorbetaalde loon.

Ook verzuimverzekeraars hebben door analoge toepassing van artikel 7:962 lid 1 BW een regresrecht op de aansprakelijke partij ter zake van het (netto) doorbetaalde loon.
 

Re-integratiekosten
De redelijk gemaakte re-integratiekosten kan de werkgever op grond van artikel 6:107a lid 3 BW ook op de aansprakelijke partij verhalen. Volgens de parlementaire geschiedenis behoren tot die te verhalen re-integratiekosten de kosten van administratieve activiteiten, zoals het opstellen van het plan van aanpak en het re-integratieverslag. Verder vallen onder die te verhalen re-integratiekosten de door de werkgever betaalde kosten van de activiteiten die de werknemer onderneemt met het oog op terugkeer naar arbeid, zoals een cursus of opleiding vanwege noodzakelijke om, her- of bijscholing. Ook de kosten van het inschakelen van een re-integratiebedrijf zijn verhaalbaar. Daarnaast kunnen hieronder ook vallen de activiteiten gericht op bemiddeling naar een andere werkgever, zoals het volgen van een sollicitatietraining. Verder zijn de kosten verhaalbaar die de werkgever maakt om (de bereikbaarheid van) de werkplek of het werk zelf aan te passen aan de beperkingen of handicap van de werknemer, zoals vervoersvoorzieningen, een braillecomputer, een doventolk en een voorleeshulp.
 

Omzetderving en kosten vervangende kracht
Eventuele omzetderving en kosten voor het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag is.
 

Uitval veroorzaakt door collega-werknemer?
Indien de aansprakelijke partij een collega-werknemer is, dan is op grond van artikel 6:107a lid 4 BW slechts op deze werknemer verhaal mogelijk indien deze werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten, hetgeen zelden het geval is.
 

Conclusie: loonschade en re-integratiekosten verhaalbaar
Het netto doorbetaald loon en de redelijk gemaakte re-integratiekosten kan de werkgever verhalen op de aansprakelijke partij. Indien de aansprakelijke partij een collega-werknemer is, dan is verhaal slechts mogelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid. Eventuele omzetderving en kosten van het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder