Wat mag de werkgever vragen aan een zieke werknemer?


De werkgever vraagt dikwijls te veel informatie aan de werknemer over zijn gezondheid. De werknemer geeft vaak antwoord vanwege de gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer. De werknemer voelt zich dan min of meer verplicht om vragen van de werkgever te beantwoorden. Ook verstrekt de werknemer al dan niet gevraagd te veel informatie over zijn gezondheid aan de werkgever.

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) heeft beleidsregels uitgevaardigd omtrent de verwerking van gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers. In deze beleidsregels is aangegeven wat een werknemer wel en niet hoeft mede te delen en wat de werkgever wel en niet mag vragen.

De ziekmelding
Als een werknemer ziek is dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de werkgever te melden, zodat de organisatie hier rekening mee kan houden in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. In de praktijk is het vaak zo dat als een werknemer zich ziek meldt, hij ook zegt wat hem mankeert. Als hij dit al nalaat, zal de werkgever vaak vragen wat er precies aan de hand is.
In de praktijk vraagt een werkgever da vaak teveel aan de werknemer. Op grond van de wet mag een werkgever namelijk slechts een zeer beperkt aantal vragen stellen en beperkt gegevens registreren over de ziekmelding van de werknemer, namelijk:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (in verband met regresmogelijkheid voor de werkgever).

De werkgever mag in principe geen andere gegevens over gezondheid vragen, zelf niet als de werknemer hiervoor toestemming geeft.

Uitzondering:
Wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen, bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte, mag de werkgever vrijwillig door werknemer verstrekte gegevens over zijn ziekte registreren.

Gezondheid van sollicitanten

Hoofdregel:
Als werkgever mag u niets over de gezondheid van een sollicitant vragen. Ook mag geen vraag gesteld worden over het verzuimverleden van een sollicitant. Een sollicitant hoeft tijdens het sollicitatiegesprek geen gegevens over zijn gezondheid te verstrekken die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar hij solliciteert. Dit is slechts anders als de sollicitant redelijkerwijs zou moeten begrijpen dat bepaalde gezondheidsklachten hem ongeschikt maken voor de functie. Dan rust er op de sollicitant wel een mededelingsplicht.

Uitzondering:
Indien aan zeer strenge voorwaarden wordt voldaan mag de werkgever een zogenaamde aanstellingskeuring uitvoeren. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de toekomstige functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van een sollicitant. Denk bijvoorbeeld aan iemand die als militair bij Defensie wil werken. Tijdens zo’n keuring mogen slechts (medische) aspecten worden onderzocht die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de functie. Tot slot mag de bedrijfsarts de uitslag van de keuring, in termen van ‘geschikt’ en ‘ongeschikt’, alleen met toestemming van de sollicitant met de werkgever delen.


Lees ook:
Waarom je een ziekmelding beter niet kan weigeren
Loonaanspraak bij ziekte
Zieke bezorger loopt marathon en legt dakgoten
Ziekteverzuim: mag u als werkgever de ziekmelding van een werknemer weigeren?
Ziekmelding via WhatsApp toegestaan
Sollicitatieverplichtingen

Heeft u vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Bloem: info@advocatenkantoorbloem.nl of 010- - 261 40 41.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder