Wat moet u weten over de aanzegverplichting / aanzegtermijn

Art. 7:668 BW

Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer!

Sinds 1 januari 2015 is al een deel van het ‘nieuwe arbeidsrecht’, de WWZ, van toepassing. Zo dient de aanzegging al te worden toegepast.

Wat moet u weten over de aanzegging:

Wie moet er aanzeggen?
De werkgever. Op de werknemer rust geen aanzegplicht.

Wanneer moet er worden aangezegd?
Eén maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 februari 2015.

Hoe moet er worden aangezegd?
Schriftelijk. Uit de toelichting bij het wetsartikel blijkt dat dit tevens middels een standaard e-mailbericht kan. Wij raden werkgevers echter aan om de aanzegging per brief, bij voorkeur aangetekend, te versturen (ivm bewijslast). Mocht de aanzegging toch per e-mail worden verzonden, is het aan te bevelen om een ontvangstbevestiging van de werknemer vragen. De aanzegging dient er toe de werknemer tijdig en duidelijk te informeren.

Mag de aanzegging worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst?
Volgens de toelichting bij het wetsartikel is het mogelijk om de aanzegging in de arbeidsovereenkomst op te nemen en daarin aan te geven dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege geen sprake zal zijn van een opvolgende arbeidsovereenkomst. In dit geval voldoet de werkgever aan het vereiste dat de werknemer tijdig en duidelijk is geïnformeerd. Of dit verstandig is, is de vraag. Wanneer een werknemer goed functioneert en de werkgever deze werknemer wil behouden, dan is het niet fijn dat als gevolg van deze bepaling de werknemer op zoek gaat naar een andere baan en de werkgever zelf ook weer op zoek moet naar een nieuwe werknemer (met alle kosten van dien).

Indien u, als werkgever, een dergelijke bepaling in uw arbeidsovereenkomst wenst op te nemen, kunnen wij u daarover adviseren dan wel een dergelijke bepaling voor u opstellen.

Wat moet in de aanzegging worden vermeld?

  • of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.
  • als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, moet worden aangegeven onder welke arbeidsvoorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet

Wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd als de werkgever de aanzegging niet of niet juist nakomt?
Als de werkgever de aanzegverplichting niet nakomt en arbeidsoverkomst wordt voortgezet, dan wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd. Als een werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, maar niet heeft aangegeven onder welke voorwaarden en er wordt door gewerkt na de einddatum van de arbeidsovereenkomst, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, maar ten hoogste voor de duur van 1 jaar.

Wat is de sanctie voor de werkgever als de aanzegtermijn niet in acht is genomen?
Als de aanzegtermijn van één maand door de werkgever niet in acht wordt genomen, dan dient de werkgever aan de werknemer een boete/aanzegvergoeding te betalen bestaande uit een maand loon. Als de werkgever wel heeft aangezegd, maar te laat (bijvoorbeeld pas een week voor het einde van de arbeidsovereenkomst), dan is de werkgever een vergoeding pro rato verschuldigd (in geval van het voorbeeld: een maand minus een week).

Hoe de aanzegvergoeding te berekenen?
Voor de berekening van de aanzegvergoeding is bepalend het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand of indien een wisselende arbeidsduur is overeengekomen het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de maximaal 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Bij de berekening van de hoogte van de aanzegvergoeding kan geen rekening worden gehouden met de vakantietoeslag.
loonbestanddeel aanzegvergoeding


Moet er loonbelasting door de werkgever worden voldaan over de aanzegvergoeding?
Ja, de aanzegvergoeding wordt beschouwd als loon.

Hoe lang en hoe kan een werknemer de aanzegvergoeding/sanctie opeisen?
Een werknemer moet binnen een termijn van 2 maanden na het einde van de (verlengde) arbeidsovereenkomst de werkgever hierop aanspreken, bij voorkeur schriftelijk. Indien de werkgever de aanzegvergoeding niet vrijwillig betaalt, moet de werknemer binnen 2 maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Dit betreft een vervaltermijn. Heeft de werknemer ‘stilgezeten’ dan kan na het verstrijken van de periode van 2 maanden door de werknemer geen beroep meer worden gedaan op de aanzegvergoeding en kan er geen verzoekschrift meer worden ingediend bij de rechtbank. Cumulatie van de aanzegvergoeding is derhalve niet mogelijk.

Indien u, als werknemer, een beroep wenst te doen op de aanzegvergoeding dan kan Advocatenkantoor Bloem u de benodigde juridische bijstand bieden.

Uitzonderingen: wanneer hoeft er niet te worden aangezegd?

  • als de arbeidsovereenkomst korter is dan 6 maanden;
  • als de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (denkt u hierbij een overeenkomst voor de duur van een project of vervanging van een zieke collega/werknemer);
  • als er sprake is van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen;
  • indien de arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder