Faillissement. Help, wat nu? Ik ben ondernemer / (toe)leverancier

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiële problemen is gekomen. Op dinsdag 24 februari 2016 zijn ook deze bedrijven failliet verklaard.

Met het faillissement van de bovengenoemde bedrijven is er ineens veel aandacht in de media voor de gevolgen van een faillissement. Het is dan ook heel begrijpelijk dat u ook veel vragen heeft. Veel werknemers, ondernemers / (toe)leveranciers en consumenten vragen zich af welke gevolgen een faillissement voor hen kan hebben. Daarom hebben wij voor u hieronder een aantal veel voorkomende vragen voor u uitgewerkt per specifieke doelgroep, te weten: werknemer, (toe)leveranciers of consument

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?
Wanneer een bedrijf voorziet dat zij niet langer meer in staat is om haar schulden te betalen, kan op grond van de wet in die situatie bij de rechtbank surseance van betaling aangevraagd worden. Dit wordt in de media ook veel aangeduid als ‘uitstel van betaling’. Wanneer een dergelijk verzoek wordt toegewezen, zal de rechtbank een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder zal gaan bekijken of er een mogelijkheid is waarbij een bedrijf alsnog kan overgaan tot aflossing van de openstaande schulden. Als dat niet kan, zal de bewindvoerder kijken of er met de schuldeisers een regeling kan worden getroffen. Dit kan ertoe leiden dat de surseance van betaling wordt opgeheven. Echter, wanneer het niet ukt om tot aflossing over te gaan en er geen regeling kan worden getroffen met de schuldeisers, volgt veelal faillissement en wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Een curator zal proberen de onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen. Met de verkoopopbrengst zullen vervolgens de schuldeisers worden betaald. Het failliete bedrijf wordt dus vertegenwoordigd door de curator. Een contract kan in deze situatie alleen nog worden gesloten met de curator, dus op naam van de curator.

Wat zijn de gevolgen voor mij als ondernemer / (toe)leverancier?

Ik ben ondernemer / (toe)leverancier:

Neemt de curator vanzelf contact met mij op?
Nee, neem geen afwachtende houding aan. Inventariseer welke vorderingen u nog heeft op het failliete bedrijf en welke door u geleverde producten of diensten nog niet zijn betaald. Neem zelf contact op met de curator. Dien uw openstaande vorderingen in, bespreek welke vorderingen u nog heeft en bespreek eventueel nog de nadere voorwaarden waaronder u verder met de curator zaken wil doen.
Tip: als ‘geleverde’ producten nog onderweg zijn, voorkom dan dat ze daadwerkelijk worden afgeleverd.

Kan ik als leverancier een beroep doen op mijn overeengekomen eigendomsvoorbehoud?
Wanneer u als leverancier een eigendomsvoorbehoud hebt bedongen, bent u eigenaar gebleven van de door u aan het failliete bedrijf geleverde goederen die nog niet zijn betaald.
Let op: Wanneer de rechtbank een zogenaamde afkoelingsperiode heeft gelast, zoals het geval is geweest in het faillissement van bijvoorbeeld V&D, dan kunt u uw eigendommen niet terughalen.
De afkoelingsperiode is een periode waarin de curator niet gehouden is om onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan haar leveranciers terug te geven. Het is derhalve mogelijk dat wanneer de curator winkels open houdt uw producten mogelijk worden verkocht. U kunt daar als leverancier helaas niets tegen doen om dat te voorkomen. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met de curator en de curator te wijzen op het overeengekomen eigendomsvoorbehoud en te verbieden uw producten verder te verkopen, tenzij de curator zekerheid verstrekt dat uw vorderingen worden voldaan.

Er is geen eigendomsvoorbehoud overeengekomen, wat nu?
Wanneer u producten heeft geleverd die nog niet zijn betaald en u heeft geen eigendomsvoorbehoud bedongen, dan kunt u een beroep doen op het recht van reclame. Daarvoor is wel nodig dat uw vordering niet langer dan zes weken opeisbaar is en dat u uw producten niet langer dan zestig dagen geleden aan het failliete bedrijf zijn geleverd.
Let op: ook hier geldt dat wanneer de rechtbank een zogenaamde afkoelingsperiode heeft gelast, zoals het geval is geweest in het faillissement van bijvoorbeeld V&D, u uw eigendommen niet kan terughalen. De curator is in deze periode niet gehouden om geleverde producten aan leveranciers te retourneren.
Het is mogelijk dat, wanneer de curator winkels open houdt, uw producten mogelijk worden verkocht. U kunt daar als leverancier helaas niets tegen doen om dat te voorkomen. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met de curator en de curator te wijzen op feit dat u zich beroept op het recht van reclame, tenzij de curator zekerheid verstrekt dat uw vorderingen zal worden voldaan.

Ik ben leverancier. Mag ik de leveringen stop zetten?
U kunt niet zomaar stoppen met het leveren van producten of diensten, noch zomaar een beroep doen op een opschortingsrecht. Of u dat mag, is allereerst afhankelijk van onder meer de inhoud van uw overeenkomst met het failliete bedrijf. De overeenkomst blijft ondanks het faillissement van kracht, tenzij de overeenkomst zelf anders bepaalt. Het is dan ook raadzaam om de inhoud van de overeenkomst met het failliete bedrijf en de algemene voorwaarden goed te bestuderen, dan wel te laten controleren door Advocatenkantoor Bloem. U kunt de curator vragen om binnen een redelijke termijn (meestal twee weken) aan te geven of zij de overeenkomst met u zullen gaan nakomen. Wanneer de curator niet binnen deze termijn reageert of als de curator aangeeft dat zij de overeenkomst niet zou gaan nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden. Gedurende deze termijn kunt u wel alvast uw verplichtingen jegens het failliete bedrijf opschorten.

Ik verricht werkzaamheden bij een failliet bedrijf. Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkzaamheden worden betaald?
Wanneer u werkzaamheden verricht met/aan eigendommen van een failliet bedrijf en u deze eigendommen op dit moment nog in uw macht heeft, dan kunt u een retentierecht inroepen als u nog niet betaald heeft gekregen voor uw werkzaamheden. Op grond van het retentierecht hoeft u de eigendommen van het failliete bedrijf niet aan de curator terug te geven. De curator heeft wel het recht om het retentierecht te doorbreken. Indien de curator afgifte van de eigendommen van u vordert, bent u verplicht om daaraan mee te werken.Uw vordering op het failliete bedrijf verkrijgt daarmee echter wel voorrang, hetgeen betekent dat als de curator te zijner tijd gelden heeft om te verdelen onder de schuldeisers, u eerder en/of voor een groter deel dan andere schuldeisers voldaan krijgt.

Er loopt een juridische procedure waarbij ik betaling heb gevorderd van het nu inmiddels failliete bedrijf. Wat gebeurt er met de juridische procedure?
Als uw wederpartij hangende een gerechtelijke procedure failliet is verklaard, wordt de procedure automatisch geschorst, tenzij de procedure eigenlijk helemaal klaar was en er alleen nog een vonnis gewezen diende te worden. Wanneer u een vordering op het failliete bedrijf heeft, maar ter zake nog geen gerechtelijke procedure heeft ingesteld, kunt u die vordering ter verificatie indienen bij de curator. Zij beslissen dan of zij uw vordering erkennen.

Ik ben huurder van een failliet bedrijf. Word ik nu op straat gezet?
Tijdens het faillissement blijft de met u gesloten huurovereenkomst in stand. De curator is niet meer verplicht om onderhoud aan het door u gehuurde te verrichten. De curator is evenmin verplicht om u gas/water/elektriciteit te blijven leveren als die leveranties onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst. Omdat u zonder die leveranties waarschijnlijk niet verder kunt ondernemen, kunt u zo dus toch tot ontruiming worden gedwongen. Wij raden u aan direct met de curator overleg te voeren om zicht te krijgen op de bedoelingen van de curator, zodat u tijdig met een eventuele ontruiming rekening kunt houden.

Voor alle vragen met betrekking tot een faillissement, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Bloem.

Billijke vergoeding op nihil gesteld

Billijke vergoeding na ontslag op staande voet op nihil gesteld wegens o.a. Corona.

Lees verder