Geen partneralimentatie meer betalen als uw ex samenwoont

De onderhoudsverplichting op grond van artikel 1:160 BW, partneralimentatie.

Wanneer uw ex-echtgeno(o)t(e) gaat samenwonen dan kan het onder bepaalde omstandigheden zo zijn dat de alimentatieverplichting komt te vervallen.

Artikel 1:160 BW:
Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij eindigt wanneer deze is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registeren.

In een juridische procedure moet dan ook de vraag worden beantwoord of sprake is van samenleving met een ander als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160 BW. Volgens vaste rechtspraak is vereist dat tussen betreffende partners bestaat:

  • Een affectieve relatie
  • Een relatie die van duurzame aard is (gedurende een zekere tijd).
  • Dat partners elkaar wederzijds verzorgen
  • Dat partners met elkaar samenwonen
  • Dat partners een gemeenschappelijke huishouding voeren.


Hierbij is het uitgangspunt dat artikel 1:160 BW restrictief moet worden uitgelegd. Dit uitgangspunt, dat wordt gerechtvaardigd door het uitzonderlijke en onherroepelijke karakter van de in artikel 1:160 BW besloten sanctie, brengt mee dat niet snel mag worden aangenomen dat is voldaan aan de door deze bepaling gestelde eisen voor de beëindiging van de verplichting levensonderhoud te verschaffen. Aansluiting moet worden gezocht bij een relatie die de kenmerken vertoont van een als ‘normaal; beschouwd huwelijk, van een ‘volledige lotsverbondenheid leidende gemeenschap’. Van wederzijdse verzorging is slechts sprake indien de samenwonenden in feite elk hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien waarbij dan bijvoorbeeld gedacht moet worden aan een taakverdeling.

Kortom: voor een bevestigend antwoord op de vraag of een ex-echtgeno(o)t(e) in de zin van artikel 1:160 BW is gaan samenleven als waren zij gehuwd, volstaat volgens vaste rechtspraak niet dat betrokkenen enkel met elkaar zijn gaan samenwonen. Er rust een zware bewijslast op degene die een beroep doet op artikel 1:160 BW.

Bron:
Hoge Raad 22-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:724

Lees ook ons artikel en blog:
Familierecht: wijziging partneralimentatie en trouwen onder huwelijkse voorwaarden.
Hoe het bewijs je dat je ex-partner samenwoont? Zodat jij geen alimentatie meer hoeft te betalen.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder