Sporter (profvoetbal) en werknemer in het nieuwe arbeidsrecht.

Wijziging ontslagrecht: (tussentijdse) opzegging arbeidscontract.

Welke gevolgen heeft de WWZ voor mij en mijn werkgever?

De invoering van de WWZ heeft tot gevolg dat werknemers (of werkgevers) die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zonder tussentijds opzegbeding) voortijdig beëindigen, slechts een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze gefixeerde schadevergoeding bestaat uit het loon dat verschuldigd zou zijn tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen. Met andere woorden, loon over de opzegtermijn. In het wetsvoorstel vervalt de mogelijkheid van een (volledige) schadevergoeding. De gevolgen voor het betaald voetbal zijn dat spelers de mogelijkheid krijgen om hun contract af te kopen tegen betaling van het nog resterende aantal maandsalarissen waarop de speler tot het einde van het contract recht zou hebben gehad (waarbij de betaling in de praktijk zal worden gedaan door de kopende club). Het is waarschijnlijk dat de gefixeerde schadevergoeding lager is dan de ‘waarde’ van de speler. Hierdoor ontvangen clubs een geringe vergoeding in verhouding tot de schade die zij lijden.

Daarnaast is in de WWZ bepaald dat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd na een duur van meer dan 24 maanden worden geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Bij cao mag van de termijn van 24 maanden worden afgeweken tot een maximum van 48 maanden (algemene afwijkingsgrond WWZ). Kortom; het is niet mogelijk om een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten af te sluiten in een bepaalde periode. Dit laatste is nog wel mogelijk op grond van de cao Betaald Voetbal.

Uit de memorie van toelichting blijkt dat er nog een specifieke afwijkingsmogelijkheid is voor bepaalde functies in een bedrijfstak waar toepassing van de ketenbepaling (keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten) tot onaanvaardbare consequenties zou leiden en het voortbestaan van de sector in het geding zou komen. Het gaat dan om (functies binnen) bedrijfstakken waar uitsluitend met tijdelijke contracten kan worden gewerkt, waarvoor het gebruik van langdurige tijdelijke contracten ook geen oplossing kan vormen en waarvoor de gemaximeerde afwijkingsgrond onvoldoende soelaas biedt. Als voorbeeld noemt de wetgever hierbij de sector: profvoetbal.

Wijziging WWZ: Verzamelwet SZW 2015
In de nota van wijziging Verzamelwet SZW is thans ook een afwijkingsmogelijkheid opgenomen ten aanzien van de gefixeerde schadevergoeding. Voor een functie zoals bijvoorbeeld die van een profvoetballer zal in een ministeriële regeling worden bepaald dat het voor de kantonrechter (of commissie) mogelijk is om in geval van voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde tijd een hogere vergoeding toe te kennen dan de gefixeerde schadevergoeding.

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder