Aanvang wettelijke bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Wat is precies de wettelijke bedenktijd en wanneer gaat deze in?
Sluiten werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer het recht om deze overeenkomt zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomt tot stand is gekomen, door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden. Als werkgever verzuimt dat recht op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, dan bedraagt de termijn waar binnen de werknemer de overeenkomst kan ontbinden 3 weken. De bedenktijd gaat in na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Aansluitende vraag is dan: wanneer is  de overeenkomst tot stand gekomen? De wet geeft daarover in dit geval geen uitsluitsel. De Rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis van 10 februari 2016  bepaald dat de bedenktermijn gaat lopen vanaf het moment dat partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend. De handtekening was dus doorslaggevend. Een akkoord via e-mail volstaat volgens Rechtbank Rotterdam  niet.

Andere rechters kunnen anders oordelen. De Rechtbank Leiden overwoog in een vonnis dat het schriftelijkheidsvereiste in het kader van de bedenktermijn niet zo ver gaat dat de bedenktermijn pas start als beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. De kantonrechter concludeerde dat er over de essentialia van de beëindiging van het dienstverband was onderhandeld en uiteindelijk per email overeenstemming was bereikt. Volgens de kantonrechter was het op dat moment voor de werknemer duidelijk welke afspraken er waren gemaakt, waardoor zij op dat moment de consequenties van de beëindiging al kon overwegen. Op dat moment gaat – aldus de kantonrechter – de bedenktermijn lopen. Kortom, na aanvaarding door een werknemer van het aanbod van de werkgever start de bedenktermijn. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:996

Dat is plausibeler dan de Rotterdamse uitspraak nu overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding.

Wat te doen als werknemer?
Omdat er nog geen eensluidende rechtspraak is over het moment van aanvang van de bedenktermijn, is het voor de werknemer raadzaam het zekere voor het onzekere te nemen en uit te gaan van het standpunt van de Rechtbank Leiden. Derhalve vanaf het moment dat in hoofdlijnen de afspraken tot stand zijn gekomen, meestal via instemming over en weer per e-mail, begint de bedenktijd.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder