Schorsing en loonstaking

Wanneer kunt u een werknemer schorsen?

Gedurende het dienstverband kunnen zich situaties voordoen waarin aanleiding bestaat om een werknemer te schorsen of op non-actief te stellen. Gedacht kan worden aan een schorsing als sanctie of ordemaatregel of een schorsing in afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar een mogelijke dringende reden tot ontslag op staande voet. De vraag is of een werkgever is gehouden om het loon te blijven betalen gedurende de periode dat een werknemer is geschorst.

Rechtspraak tot 1 juli 2015
Tot 1 juli 2015 was het algemene uitgangspunt dat schorsing altijd voor rekening en risico van de werkgever behoorde te komen. De werkgever is immers de partij die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot schorsing over te gaan. Daarmee ligt de schorsing, ongeacht of de werkgever gegronde redenen heeft de werknemer te schorsen, vanzelfsprekend in de risicosfeer van de werkgever, aldus vaste rechtspraak van de Hoge Raad.

Schorsing en WWZ
Tijdens de totstandkoming van de WWZ heeft de wetgever echter expliciet bepaald dat het geen vanzelfsprekendheid is dat een schorsing van de werknemer altijd behoud van salaris impliceert. Bij iedere schorsing moet volgens de wetgever worden beoordeeld wat de aanleiding is van de schorsing en vervolgens in wiens risicosfeer deze aanleiding valt. Indien de werknemer hangende een ontbindingsprocedure wordt geschorst vanwege het feit dat hij een collega heeft mishandeld of een greep uit de kassa heeft gedaan, is het goed denkbaar dat de werknemer geen recht heeft op behoud van salaris gedurende de periode van schorsing. Indien echter de werkgever van mening is dat het handhaven van de werknemer die onvoldoende functioneert leidt tot onrust op de werkvloer en daarom de schorsing als ordemaatregel toepast, lijkt het schorsen van de werknemer in de risicosfeer van de werkgever te vallen.

De nieuwe bewijslastverdeling van artikel 7:628 BW brengt met zich dat het vanaf 1 april 2016 altijd aan de werkgever is om aan te tonen dat de schorsing in de risicosfeer van de werknemer valt. Slaagt de werkgever hierin, dan kan – anders dan voorheen – de loonbetaling gedurende schorsing worden stopgezet. Slaagt de werkgever hierin niet, dan dient hij het loon gedurende de schorsing door te betalen.

Overweegt u een werknemer te schorsen zonder behoud van loon of wordt u geconfronteerd met een schorsing zonder behoud van loon? Controleer in dat geval altijd de toepasselijke cao. In een groot aantal cao’s is namelijk uitdrukkelijk vastgelegd dat schorsing zonder behoud van salaris niet mogelijk is.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder