Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure UWV?

Heb ik recht om een zelf een advocaat te kiezen bij een ontslagprocedure bij het UWV?

Situatie:
Een werkgever is een ontslagprocedure gestart bij het UWV op grond van art. 6 BBA. De werknemer heeft een rechtsbijstandsverzekering. De werknemer heeft bij de rechtsbijstandsverzekeraar aangegeven zich te willen laten bijstaan door een externe advocaat. Er wordt door de werknemer een beroep gedaan op de vrije advocaatkeuze, zoals bepaald in de uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 7 november 2013. Met andere woorden; de verzekerde mag in een procedure zelf een advocaat kiezen en de rechtsbijstandsverzekeraar moet die advocaat betalen / de advocaatkosten vergoeden.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar haar verzekerden het recht op vrije advocaatkeuze moet bieden in gerechtelijke of administratieve procedures. De vraag is: Hoe moet het begrip administratieve procedures worden uitgelegd?

Standpunt rechtsbijstandsverzekeraar:
De rechtsbijstandsverzekeraar stelt dat deze werknemer (verzekerde) geen recht heeft om zelf een advocaat te kiezen en dat, indien hij toch ervoor kiest om zijn belangen door een externe advocaat te laten behartigen, de hieraan verbonden kosten voor zijn rekening komen. Vervolgens heeft de advocaat van de werknemer contact opgenomen met de rechtsbijstandsverzekeraar en werd het volgende gesteld:

“In een procedure bij het (…) UWV (…) is er geen sprake van een gerechtelijke of administratieve procedure zoals bedoeld in de Europese Richtlijn voor Rechtsbijstands-verzekeraars, de wet op het financieel toezicht (en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013, C-442/12 Sneller/DAS). De reden hiervoor is dat er uitsluitend besluitvorming aan de orde is ten aanzien van de toestemming ex art. 6 BBA. Het UWV neemt als overheidsinstelling een eindbeslissing. (..) Het UWV is daarbij een overheidsorgaan, geen gerecht of overheidsrechter met de daarbij passende waarborgen (…). Tegen deze achtergrond past het dan ook dat er na van het UWV verkregen toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst een KOO-procedure [de Hoge Raad leest: kennelijk onredelijk ontslag-procedure] kan worden gestart, die wel waarborgen en mogelijkheden kent van een reguliere gerechtelijke procedure.”

Vragen van de Hoge Raad:
Er bestaat onduidelijkheid over wat wordt bedoeld met ‘administratieve procedures’ en of een ontslagprocedure bij het UWV (overheidsorgaan) hier ook onder valt.

De vraag die moet worden beantwoord door het Europese Hof van Justitie (prejudiciële vraag van de Hoge Raad):
Is een procedure bij het UWV een administratieve procedure als bedoeld in art. 4:67 Wft en de Richtlijn, artikel 4 lid 1 onder a?

Zodra de antwoorden op de prejudiciële vragen bekend zijn, zullen wij u hierover nader berichten via onze website.

Bron:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:2901

Zie ook:
arrest Sneller/DAS (HvJEU 7 november 2013, zaak C-442/12 ECLI:EU:C:2013:717)

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder