Ontslag

juridische zaken rondom uw werksituatie

Ontslag
Ontslag, ofwel het einde van de arbeidsovereenkomst, kan op een aantal manieren plaatsvinden. Het te volgen traject is afhankelijk van de reden van het ontslag.

In geval van een bedrijfseconomische noodzaak of wanneer een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, moet er door de werkgever een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV.
In geval van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of verwijtbaar handelen moet er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Ontslag kan ingewikkeld zijn: enerzijds zijn er diverse procedures te voeren, anderzijds moet een werkgever een goed onderbouwd dossier hebben.

Bij ieder einde van een arbeidsovereenkomst moeten zaken goed zijn vastgelegd. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden – waarbij de werkgever en werknemer het erover eens zijn dat het contract beëindigd dient te worden -  kan dit door middel van een vaststellingsovereenkomst of beeïndigingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Deze overeenkomst moet voldoen aan diverse vereisten, wil een werknemer vervolgens een geslaagd beroep kunnen doen op een WW-uitkering.

Van een beëindiging van rechtswege is sprake als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt aan het einde van de termijn die bij de start is overeengekomen. Hiervoor is geen opzegging nodig maar wel een tijdige aanzegging.

Soms eindigt een arbeidsovereenkomst direct middels een ontslag op staande voet. Een werkgever  moet dan een dringende reden voor ontslag aantonen. Vaak ontbreekt het hieraan of is de ontslagbrief niet goed geformuleerd.

Wij zijn specialist op het gebied van ontslag. Wij kunnen hierbij zowel de werknemer als de werkgever goed bijstaan. Zo stellen we namens werkgevers onder andere ontslagbrieven op of toetsen deze. Wij adviseren bij het opstellen van een goed onderbouwde reorganisatienota en stellen ontbindingsverzoeken op.

Ook werknemers helpen wij regelmatig bij een voorgenomen ontslag, bijvoorbeeld door het voeren van verweer hiertegen.

Heeft u vragen op het gebied van ontslag? Neem vrijblijvend contact met ons op via  010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.